×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.

آنچه در دادخواست عنوان شده تغییر اسم از گل محمد به محمد است که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاههای حقوقی می باشد


قرار عدم صلاحیت ذاتی توسط دادگاه ناصحیح است - خواسته مربوط به تغییر تاریخ تولد قانوناً قابلیت استماع ندارد


صدور شناسنامه جهت اشخاص از وظایف مختصه سازمان ثبت احوال کشور است بنا بر این قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه صحیح و بلااشکال است


اعلام و اظهار ولادت طفل و امضاء دفتر ثبت کل وقایع با نبودن پدر از جانب مادر و قیم طفل هم ممکن است


تصحیح هر نوع اشتباه ناظر به جائی است که هنوز شناسنامه به صاحب آن تسلیم نشده است


در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولایت و امضاء اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود


موضوع شکایت و خواسته ابطال مواردی از آئین نامه قانون زمین شهری


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آرا صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری


اقدامات دولت در مورد کلیه زمین هایی که در اجرای ماده 9 در محدوده قانون تملک و واگذاری یا تعهد شده از زمان اجرای قانون مذکور تا پایان مهلت آن قانون معتبراست


آرا یاد شده از مصادیق آرا معارض در موارد مشابه نیستند


موضوع شکایت و خواسته حذف بند الف ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری


موضوع شکایت و خواسته ابطال صدر ماده 60 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری


موضوع شکایت و خواسته حذف عبارت در چهارچوب سیاست های دولت از متن ماده 5 اساسنامه جدید سازمان زمین شهری


موضوع شکایت و خواسته ابطال تبصره های 5 ماده 51 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری


از مصادیق تصویب نامه ها و یا آئین نامه های دولتی نبوده وقابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید


آرا یاد شده از مصادیق آرا معارض در موارد مشابه


موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه های 3601 - 1370 2 18 و 22474 - 1369 12 14 اداره کل مسکن وشهرسازی استان آذربایجان شرقی


موضوع شکایت و خواسته ابطال و حذف جمله و امکان واگذاری وجود داشته باشد از متن تبصره یک ماده 27 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری


موضوع شکایت و خواسته اعلام بطلان دستور العمل حفظ باغات


نظر به اینکه با فسخ دادنامه شعبه بیستم دیوان رای غیر قطعی از طرف هیات تجدید نظر دیوان موضوع رای شعبه بیستم منتقی گردید و باانتقا موضوع تعارضی نگردید