×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

با توجه به مفاد آرا مذکور مورد از مصادیق ماده 20 تشخیص نگردید


ابطال بند پنجم ماده 36 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری و بندها با مواد مرتبطه


الزام اداره کل زمین شهری استان اصفهان به پرداخت بهای اراضی بایر تملک شده براساس ارزش معاملاتی تاریخ تملک بدون کسر 80درصد تخفیف ارزش کل


موضوع و شکایت خواسته ابطال قسمتی از آئین نامه مورخه1361 6 14 هیات وزیران در مورد تکمیل و نحوه استفاده از شهرک ها و مجتمهای نیمه تمام متوقف


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 340 12559 271 18 - 1363 9 1 وزارت نیرو


خوانده دست به ایجاد مزاحمت زده و از کشت و برداشت زمین جلوگیری می نماید


قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه عمومی به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صحیح و بلا اشکال است


خواهان محجور می باشد لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت در رسیدگی به دعوی مطروحه قرار می دارد پرونده به دادگاه مزبور اعاده گردد


نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک مورد درخواست افراز که در دفتر توزیع آن اداره به نام اداره اوقاف تعرفه شده درخواست ثبت به عمل نیامده است


رسیدگی به درخواست مطروحه در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک می باشد


دلیل و مدرکی هم مشعر بر ثبت آب و ملک مورد در خواست افراز ابراز نگردیده است


خواهان در صدد اثبات شراکت و مالکیت مشاعی خود نسبت به پلاک مذکور می باشد که این امر نیاز به امعان نظر قضائی دارد


احد از شرکاء صغیر بوده و جریان ثبتی ملک مورد بحث هنوز خاتمه نیافته است


رسیدگی به موضوع محتاج الیه اعمال نظر قضائی است و بنا به مراتب قرار عدم صلاحیت صادره تائید نمی شود


خواسته خواهان ‹‹ فروش ملک غیر منقول ›› با ادعای غیر قابل افراز بودن آن بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی صرفاً در حدود خواسته می باشد


خواهان به استناد یک برگ فتوکپی سند عادی تقاضای تفکیک پلاک مورد نظر را نموده رسیدگی به آن خارج از صلاحیت واحد ثبتی محل است


تقسیم املاک محجورین در صلاحیت دادگاه شناخته شده فلذا قرار صادر نقض می گردد


نسبت به قرار عدم صلاحیت ذاتی به تشخیص صلاحیت رئیس اداره ثبت اشکالی به نظر نمی رسد


مالکین حاضر برای اصلاح اسناد مالکیت صادره نیستند و رسیدگی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است


رسیدگی به موضوع و رفع تعارض در اسناد مالکیت خواه نسبت به اصل ملک و خواه نسبت به حدود در صلاحیت هیئت نظارت می باشد