×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

قبلاً رسیدگی بعمل آمده وآراء مذکور متناقض شناخته نشده است


رای وحدت رویه بر خلاف ماده واحده قانون فروش خانه های سازمانی بوده و تکلیف الزامی دولت را به اختیار تبدیل کرده است


مطابق تبصره 38 قانون بودجه سال 63 کل کشور دستگاههای اجرائی صرفاً مخیر به فروش واحدهای مسکونی سازمانی نیمه تمام و در حال نیمه تمام و


اعتراض به دستورالعمل 4875 19 100 ـ 1359 7 1 دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع کشور


انتقاء صلاحیت دیوان در اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع


ابطال تبصره 3 ماده 3 آئین نامه اجرائی کمیسیون ماده واحده رسیدگی به اعتراضات ماده 56 قانون جنگلها و مراتع بعلت تضاد با اصل مصوبه قانونی


آراء اعلامی از طرف شاکی متضمن استنباط متعارض از حکم واحد قانونگذار نمی باشد


محل وقوع ملک مورد بحث خارج از محدوده شهر قلمداد گردیده است


موضوع شکایت و خواسته ابطال تبصره 2 ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 1371


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور


مستند قانونی مندرج در آراء فوق الذکر متفاوت میباشد


نقض و جهت رسیدگی به شعبه دیگر ارجاع میگردد


ابطال بند 2 از ماده یک ، ماده 2 و ماده 12 آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 1371 10 20 وزارت جهاد سازندگی


ابطال مواد 12 ، 17 ، 19 و تبصره ذیل ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1371 10 02 وزارت جهاد سازندگی


اختیار قانونی ادارات مناطبع طبیعی و بالتبع هیات های ممیزی مراتع در تشخیص و اصدار پروانه چرای دام نسبت به مراتع کشور ـ هیچگاه نافی صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مطروحه در این خصوص ـ نخواهد بود


خواسته لغو بند 2 از ماده یک آئین نامه اجرائی قانون تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور


تدوین آئین نامه اجرائی قوانین به اذن قانونگذار نافی اختیار اصلاح یا الحاق یا تغییرات بعدی نیست


نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور


ابطال دستورالعمل مورخ 1374 08 1 کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی


موضوع شکایت و خواسته ابطال تبصره یک ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها مراتع