×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست،


موضوع شکایت از آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری ، مصوب 1361 3 25 می باشد ، که در قانون مزبور ، مقید به زمان بوده و از تاریخ 1365 12 27 قابلیت اجرائی آن ، از بین رفته است


هر چند بخشنامه وزارت مسکن ، آئین نامه تلقی نمی گردد و صراحتاً نیز ابطال آن ، خواسته نشده ، بلکه جنبه انتقادی آن، عنوان گردیده بنابراین قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 5 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری


خواسته ابطال مواد 7 و 8 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری


موضوع شکایت و خواسته اصلاح تبصره یک ماده 2 آئین نامه اجرائی ماده واحده قانون مرجع تشخص اراضی موات و ابطال اسناد آن


نصاب مالکانه در اراضی شهری - دو رای صادره اساساً بشکلی که مطرح گردیده ، دو موضوع مجزا تلقی میگردد


تعارضی با هم نداشته تا قابل طرح در هیات عمومی تشخیص گردد


آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض و قابل طرح بمنظور ایجاد وحدت رویه تشخیص نگردید


آراء صادره مبتنی بر اختلاف در استنباط قضایی از قوانین و مقررات موضوعه نبوده است


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون اراضی شهری


زمین متعلق به اینجانب در طرح آموزشی قراردارد


با توجه به سند ارائه شده زمین مورد شکایت باغ بوده است


موضوع از مصادیق مصوبات دولتی تشخیص داده نمی شود و اعتراض قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان نمی باشد


ساختمان قبل از سال 1352 احداث گردیده قابل طرح درکمیسیون ماده صد قانون شهرداری نیست


موضوع شکایت و خواسته ابطال بخشنامه 9435 ل ـ مورخ 1371 12 12 سازمان ملی زمین و مسکن


ملک مورد بحث به موجب رای قطعی مرجع قضایی صلاحیتدار باغ تشخیص گردیده است


تملک زمین با ادعای وقوع آن خارج از محدوده اراضی شهری


ماده واحده قانون تفسیر مواد 9 و 12 قانون اراضی شهری به شهرداریها تسری ندارد