×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

بر اساس مدارک و مستندات پیوست پرونده صادر شده است


استناد به مقررات قانون کار سابق از حیث شمول مرور زمان


تقاضای ابطال بند (ج) ماده 18 آئین نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377


شهرداری در مهلت قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست تجدید نظر نموده و وقوع اشتباه در دادنامه از حیث تعیین تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی به شهرداری محرز است


تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست


برقراری مستمری بر اساس بخشنامه 336 و 353 فنی


تقاضای ابطال ماده یک آئین نامه شرکتهای تعاونی اعتبار مصوب 1350 10 14 شورای پول و اعتبار


دادنامه بدوی وفق مقررات صحیحاً به متقاضی تجدید نظر ابلاغ شده است


خواسته و موضوع شکایت برقراری بیمه بیکاری و ابطال بخشنامه شماره 669 0005 مورخ 1378 1 18 سازمان تامین اجتماعی


صدور قرار رد دادخواست مذکور بعنوان تقدیم آن خارج از مهلت قانونی وجاهت قانونی نداشته است


اعتراض بصدور حکم باز خریدی و برگشت بکار قبلا در دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی بصدور دادنامه قطعی گردیده است


آراء فوق الذکر بر اساس مدارک و مستندات پیوست پرونده صادر شده


ابطال بخشنامه شماره 3266 ـ ق مورخ 1373 6 26 - عدم ارتباط با کارگران تأمین اجتماعی مشمول قانون کار در بخشهای غیر دولتی


جواز پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دولت درقبال انجام کار اضافه در غیر ساعات اداری


موضوع حدود صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح


بخشنامه به مراجع قضائی سراسر کشور خصوص تعیین و تثبیت نرخ دیه


بخشنامه مورد شکایت در خصوص کیفیت احتساب دیه از حیث تبدیل آن به وجه رایج کشور اصلاح گردیده است


تفاوت و تعارضی ندارد


دادنامه هیات دوم تجدید نظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی بر اساس محتویات پرونده و علل و جهات خاص صادر شده است


ابطال آئین نامه طرح مصوب در مورد نحوه اخذ تعهد از داوطلبان دستیاری رشته های تخصصی پزشکی