×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

ابطال ماده (10) تصویبنامه شماره 52373 ت 15649 ه مورخ 1377 8 3 هیات محترم وزیران - سنوات منتقل شده برای احراز باز نشستگی را قبول نداشته و ذینفع را از حقوق مکتسبه قانونی محروم میسازد


خواسته و موضوع شکایت اصلاح آئین نامه فوق العاده بدی آب و هوا


تفاوت مدلول آراء فوق الذکر مبتنی بر استنباط و استنتاج معارض از حکم واحد قانونگذار در خصوص مورد نیست


متضمن استنباط معارض و متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست


حدود معافیت شرکتهای آب و فاضلاب از پرداخت مالیات بر اساس در آمد مربوط


تمدید و تکرار قراردادهای موقت موجب نامحدود شدن آن نخواهد شد


حکم بورود شکایت دائر بر الزام سازمان زمین شهری به اعطای زمین معوض بشاکیه صادر و اعلام میگردد


اعتراض به ممنوع نمودن فروش ملک خود از طرف سازمان مذکور


رضایت نامه بعد از وقوع تخلف باعث تخفیف جرمی که اثر اجتماعی دارد نمیشود


دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری


ابطال بند 21 مصوبه مورخ 1377 12 23 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرداری و معماری در مورد احداث ساختمان های بلند مرتبه


وقوع اشتباهی در مدلول دادنامه مذکور محرز نیست


در رسیدگی و صدور دادنامه شعبه پنجم تجدیدنظر بر اساس محتویات پرونده اشتباهی رخ نداده است


آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده 44 قانون مقررات مالی اداری استخدامی و تشکیلات جهادسازندگی


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 46902 5 مورخ 1375 12 13 استانداری خراسان - موضوع واگذاری قسمتی از اراضی و باغات به طور رایگان به شهرداری


ابطال بند 17 از صورتجلسه شماره 208 مورخ 1361 11 18 شورای مطرح و برسی شهرداری تهران


استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست


موضوع شکایت و خواسته اصلاح مصوبه هیات وزیران در رابطه با آئین نامه اجرائی ماده 1082 ق م


مدلول دادنامه های فوق الذکر بر اساس محتویات پرونده و مقررات مربوط و معتبر در زمان صدور رای تنظیم و انشاء شده است


خواسته- ابطال رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها