×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

افزایش فوق العاده شغل متصدیان مشاغل رشته های شغلی وزارت اموراقتصادی و دارائی


سازمان میراث فرهنگی مراجع محلی را از صدور مجوز قانونی برای احداث بنای مسکونی در قریه ابیانه نطنز مانع گردیده است


ابطال بخشنامه شماره 1009 60 مورخ 24 1 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


دادنامه شعبه سوم تجدید نظر دیوان نقض میشود و رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه پنجم تجدید نظر محول میشود


نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص تشخیص مغایرت یا عدم مخالفت مقررات و نظامات دولتی با احکام اسلامی و همچنین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست


در رهن تصرف، راهن مشمول مالیات بر درآمد اجاری املاک شناخته شده است


عدم حضور زارع واجد شرایط برخورداری از زمین مزرعی دراجرای قانون اراضی کشت موقت نافی حق زارع مذکور نیست


تعیین حدود و وضع مقررات مربوط به نحوه استفاده ارز به عهده دولت محول شده است


اعتراض به قانون از مصادیق مقررات دولتی نیست


تقاضای اصلاح تبصره 3 بند 8 بخشنامه شماره 2727 د مورخ 1371 5 20 سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب نامه شماره 41354 ت 310 مورخ 1368 4 14 هیات وزیران در مورد جدول مناطق جنگی و جنگزده


ابطال مصوبه سازمان میراث فرهنگی در مورد ملک (خانه ملک) به شماره 2115


چون مفاد مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده عام کلی و آمریه ای نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمی شود


اعتراض شاکی نسبت به رای هیات عمومی دیوان و تقاضای نقض آن مجوز قانونی ندارد


آراء فوق الذکر براساس مدارک و مستندات پیوست پرونده صادر شده است


تقاضای ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دائر بر ممنوعیت از معامله


تقاضای ابطال بخشنامه شمراه 382 5 24 مورخ 1378 3 16 وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بخشنامه شماره 5960 2 مورخ 1378 4 1 دانشگاه پیام نور در مورد مدرک دانشگاهی معادل


اعتراض نسبت به ماده 9 آئین نامه مرخصی ها قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بلحاظ احراز مغایرت آن با قانون ابطال شده است


تقاضای ابطال قسمتی از شرایط متقاضیان مدیر کاروانهای حج تمتع در سال 1377 و شرایط گزینش عوامل خدماتی


آراء فوق الذکر براساس مدرک و مستندات پیوست پرونده صادر شده و لذا تعارض مشهود نیست


الزام خوانده به پرداخت پاداش سنوات خدمت بر مبنای سالی یکماه آخرین حقوق و مزایا