×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

تقاضای ابطال بخشنامه شماره 594 فنی مورخ 1368 7 24 سازمان تامین اجتماعی در مورد تعمیم مقررات قانون تامین اجتماعی


الزام شهرداری بصدور پروانه ساختمانی برای ملک


اعتراض نسبت به تصویب نامه شماره 52166 ت 15649 هـ مورخ 1378 08 11 هیات وزیران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح مذکور در رای شماره 93 الی 96 مورخ 5 4 1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است


اشتباه در مفاد دادنامه شعبه اول تجدید نظر دیوان مبنی بر رد دادخواست تجدید نظر , محرز است


به فتوکپی و عکس سند مادامی که از طرف مقامات دولتی صحت آن تایید نشده سند رسمی که در قانون تعریف خاص دارد اطلاق نمیشود


جعل فتوکپی اسناد اعم ازرسمی و عادی درصورتیکه مصدق نشده باشدجرم نیست


مهلت درخواست تجدید نظر برای اشخاص مقیم ایران فارغ از محل سکونت و اقامتگاه انان در قلمرو جغرافیائی کشور بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه بدوی تعیین شده است


تفویض صلاحیت تهیه و تدوین ضوابط مربوط به حفظ و گسترش فضای سبز به شهرداری مفید تفویض صلاحیت تشخیص باغ نیست


پست سازمانی تکنسین نقشه برداری در سازمان نقشه برداری کشور جزو مشاغل اصلی محسوب و شاکی مشمول قانون تعدیل نمیباشد


الزام مالکین باغات به واگذاری قسمتی از باغ خود به طور رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی


بخشنامه شماره 4518 ق 7100 مورخ 1376 05 22 دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته است


الزام پرداخت حق بیمه بیکاری بشرح دادخواست تقدیمی


دادنامه شعبه تجدید نظر مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به دادنامه بدوی مبنی بر اشتباه است


رسیدگی مجدد با لحاظ مراتب مذکور و صدور رای به هیات حل اختلاف مربوط محول میگردد


آراء فوق الذکر براساس مدارک و مستندات پیوست پرونده صادر شده و تفاوت مدلول آنها میتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست


ابطال قسمت از دستور العملهای شماره 1231 60 - 1373 12 06 و 1252 60 - 1373 12 28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که عطف بماسبق شده و ابطال بند (1) دستورالعمل شماره 1097 60 - 1374 6 29 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


اعتراض به بخشنامه شماره 1252 60 مورخ 1373 12 28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و خلاف قانون تشخیص نگردیده است


ابطال دستور اداری شماره 79493 39 مورخ 1378 8 2 مدیر امور اداری شرکت پشتیبانی امور دام کشور در مورد تغییر وضعیت کارکنان از کارگری به قراردادی


اعتراض باخراج خود از خدمت


با ملاحظه اصل حکم اخراج و برکناری شاکی در پرونده استخدامی وی تخلفی از مقررات و ضوابط قانونی از ناحیه سازمان طرف شکایت در اصدار حکم بنظر میرسد