×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست


اعتراض به ماده 10 آئین نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته است


صدور حکم به خروج ملک از طرح بی مورد است


توقیف عملیات اجرائی و صدور دستور موقت مبنی بر متوقف ماندن اجرائیه صادره و ابطال اجرائیه


صلاحیت مراجع قضائی ( دادگاههای عمومی و غیر آن ) در رسیدگی به دعاوی تابع عنوان و خواسته دعوی می باشد


درخواست خواهان صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از اداره زمین شهری اردبیل از ورود به قطعات نسقی و جلوگیری از اقدام به تصرف اراضی است


دعوی راجع به مال غیر منقول نیست بلکه راجع به تشخیص وصف زمین از حیث دائر و بائر و موات بودن می باشد و محل اقامت خوانده هم تبریز است و دادگاه حقوقی یک تبریز صالح تشخیص می شود


دعوی خلع ید و ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت مادام که دستور تملک ز طرف دیوان عدالت اداری ابطال نشود قابلیت استماع ندارد


رسیدگی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت لغو موافقت اصولی مخالفتی با قانون ندارد


تقاضای خواهان صدور حکم به رفع تیغه جلو محل کسب و کاری می باشد


شهرداری بدون اطلاع قبلی خانه اش را با بولدوزرخراب کرده است


آقایان … و … و یا شرکتهای سهامی خاص تولیدی مرغ امید زاهدان جزو مأمورین و واحدهای مذکور در بندهای الف و ب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد


رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است با توجه به ملاک ماده مذکور در فوق دیوان عدالت اداری می تواند درباره درخواست خواهان نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم نماید


صلاحیت بین دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری از نوع صلاحیت ذاتی است و قوانین مربوط به قواعد شکلی رسیدگی در چنین وضعی عطف بماسبق می شود


چنانچه کمیسیون ماده 12 نسبت به زمینی که مشمول قانون اراضی شهری نیست اتخاذ تصمیم نماید دادگاه نمی تواند این عمل خلاف را نادیده گرفته و رأی مغایر با مقررات قانونی را تایید نماید


دیوان عدالت اداری اقدامات انجام شده از ناحیه سازمان زمین شهری را مبنی بر تملک و واگذاری اراضی مورد ادعا در محدوده ماده (9) قانون اراضی شهری صحیح تشخیص داده است


دادگاه نخستین مکلف به اطاعت از رای دیوان عدالت اداری نبوده و با توجه به صلاحیت عام دادگستری و صلاحیت خاص و موردی دیوان عدالت اداری موجبی برای استناد نیست


طرح دعوی بطلان سند قبل از مشخص شدن رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت خواهان از اقدامات و تصمیمات ناقل ملک فاقد مجوز قانونی است


تقاضای توقیف عملیات اجرائی به عهده دادگاهی است که به اصل دعوی شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی و اجرائیه رسیدگی می کند


دعوی خلع ید منوط به رسیدگی نسبت به تصمیم شهرداری در منظور نمودن ملک در طرح تفصیلی است پس دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است