×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

دعوی خلع ید و رفع مزاحمت از قطعه زمین در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است


مطالبه حق کسب پیشه مغازه ای که در اجرای طرح تعریض خیابان تخریب گردیده درصلاحیت دادگاه عمومی است


ابلاغ دادنامه انتظامی به سر دفتر و دادستان انتظامی


خواسته لغو گواهی عمران و پروانه ساختمانی خلاف است و در صلاحیت دادگاه عمومی است


الزام شهرداری به صدور پروانه


اعتراض به مطالبه مالیات سرقفلی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد


قسمتی از خواسته دعوی در خواست رسیدگی و لغو و ابطال عملیات و اقداماتی است که شرکت برق منطقه ای در زمینه تملک قطعه زمین ادعائی خواهان معمول داشته که رسیدگی به این موضوع در عهده دیوان عدالت اداری قرار دارد


دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر می گردد


در تحقق یا عدم تحقق شرط فسخ اجاره نامه رسمی رسیدگی به دعوی به کیفیت مطروحه در صلاحیت دادگاه حقوقی است


با توجه به اینکه زمین متنازع فیه در محدوده اراضی مصوب کمیسیون ماده 13 آئین نامه واقع شده است اعلام بی اعتباری مصوبه کمیسیون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است


مادام که اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری نفیاً یا اثباتاً محقق نشود طرح موضوع در دیوان عالی کشور موقعیت قانونی ندارد


پلمپ شهرداری در این مورد خاص مستند به رای کمیسیون ماده 100 با دستور مقامات صالحه قانونی نیست و نتیجتاً از موارد مزاحمت منطبق با مقررات حقوقی و جزائی است


اگر دیوان عدالت اداری رای به ابطال تصمیمات و اقدامات سازمان زمین شهری صادر کند آنگاه خواهان می تواند نسبت به طرح دعوی به خواسته اعلام بطلان سند مالکیت اقدام کند


مورد مطروحه که موضوع آن شکایت و دادخواهی اداره زمین شهری شهرستان میاندوآب ( اداره دولتی ) علیه شخصی حقیقی است از حیطه صلاحیت دیوان مذکور خروج موضوعی دارد


رسیدگی به شکایت از رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و پس از تصدیق مزبور موضوع تعیین میزان خسارت در حدود قانون به عهده دادگاه خواهد بود


بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موسسه یا سازمان یا اداره دولتی محسوب نیست بلکه از جمله نهادهای انقلابی و واجد عنوان شخص حقوقی حقوق خصوصی است و بنا بر این دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است


چنانچه دیوان عدالت موضوع مطروحه را قابل طرح در دیوان نداند باید به همین نحو اتخاذ تصمیم نماید و نمی تواند به اعتبار شایستگی مرجعی که صلاحیت رسیدگی به امری را ندارد از خود نفی صلاحیت کند


در هیچیک از قوانین دادگاههای عمومی دادگستری مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات سازمان عمران اراضی شهری سابق در موات اعلام نمودن اراضی تعیین نشده اند


با لحاظ مفاد ماده 7 قانون حمایت خانواده صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده به اختلاف خانوادگی زن و شوهر نسخ نگردیده است


محتویات پرونده دلالتی بر اختلاف طرفین در وقفیت رقبه مورد دعوی ندارد