×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

خواسته خواهان درخواست تصحیح نام والدین او در شناسنامه بوده که در حقیقت دعوی نسب تلقی می شود و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد


خواسته خواهان در حقیقت نفی ولد می باشد و انتساب فرزندان را به خود نفی می کند و رسیدگی در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد


خواسته اصلی خواهان تحت عنوان نفی ولد و به تنهائی به طرفیت اداره ثبت احوال میانه اقامه شده لکن خواسته مزبور در واقع دعوی نسب می باشد


خواسته دعوی اثبات نسب به منظور اخذ شناسنامه است نه درخواست صدور شناسنامه و صلاحیت مراجع قضائی هم تابع عنوان دعوی است و رسیدگی به دعوی به کیفیتی که مطرح گردیده در عهده شایستگی دادگاه مدنی خاص است


اظهارات خواهان کاشف از این است که از همان ابتدا خوانده در هشترود نزدیک ایستگاه راه آهن در منزل شخصی مقیم است


خواسته دعوی خلع ید و اجرت المثل پلاک 81 فرعی از 81 اصلی بخش 11 تهران است نه رسیدگی به دعوی تولیت


دعوی بایستی در دادگاهی اقامه شود که ملک غیر منقول موضوع ادعای وقفیت در حوزه آن واقع است


دعوی نسب تحقق پیدا کرده و موضوع نیاز به رسیدگی قضائی دارد


اساساً اقامت و سکونت خوانده در شهر سمنان مسلم نمی باشد بنا بر این دادگاه مدنی خاص قائم شهر بر تقدیر زندانی بودن خوانده در ندامتگاه قائم شهر صالح به رسیدگی به دعوی مطروحه است


مادام که تابعیت خواهان که فاقد شناسنامه می باشد موردتأیید شورای تأمین شهرستان محل اقامت قرار نگرفته باشد رسیدگی به درخواست خواهان مبنی بر اثبات نسب امکان پذیر نیست


خواسته دعوی مطروحه خواهان خواسته ای متضمن دعوی نسب می باشد


دعوی استرداد وتحویل طلا آلات و وسایلی که زوج با بستگان وی در حین عقد ازدواج یا پس از آن به زوجه هدیه داده اند نظیر دعوی استرداد جهیزیه است و در صلاحیت دادگاه حقوقی است


خواهان در قبال اخطار رفع نقص اقامتگاه خوانده را حوزه قضائی شهرستان قزوین تعیین نموده است و لذا رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت محاکم مدنی خاص قزوین تشخیص می گردد


اینکه مولی علیه ( خواهان دعوی ) در هر صورت در حوزه دادگاه مدنی خاص شهرستان دزفول سکونت دارد با اعلام صلاحیت مذکور حل اختلاف می گردد ( صدور حکم رشد )


تنها تقاضای زوجه به خواسته نفقه مطرح است با توجه به محل اقامت خوانده ( زوج ) که تهران اعلام گردیده دادگاه مدنی خاص محل اقامت زوج ( خوانده ) صالح به رسیدگی است


مناط صلاحیت آدرس مقیده در دادخواست نیست


رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص سنندج بوده است ( نفی نسب )


همین قدرکه خواهان رقبات مزبور را به عنوان صداق مطالبه نموده باشد اظهار نظر نسبت به صحت و سقم موضوع در صلاحیت اختصاصی دادگاه مدنی خاص ( خانواده ) خواهد بود


خواندگان در حوزه قضائی شهرستان سراب سکونت دارند رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص شهرستان سراب تشخیص می شود


بعد از عدم شناسائی محل اقامت خوانده در کرج اخطاریه دادگاه تنکابن در شهرستان مذکور خوانده ابلاغ قانونی شده دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به موضوع دادگاه مدنی خاص تنکابن خواهد بود و به صلاحیت این دادگاه حل اختلاف شود