×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به تعیین اعضای شورای عالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران


تصویبنامه دریاره تشکیل شورای عالی دفاع در نخست وزیری


تصویبنامه راجع به معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد داروئی و ماشین آلات دارو سازی وارده بنگاه خیریه دارو پخش


تصویبنامه راجع به معافیت از پرداخت حقوق گمرکی داروها و لوازم طبی وارده شرکت سهامی داروئی کشور


تصویبنامه راجع به انتصاب آقای سیروس شاه خلیلی به سمت مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران


تصویبنامه راجع به معافیت از پرداخت حقوق گمرکی اسلحه و مهمات و وسائط نقلیه ( به استثنای اتومبیل سواری ) و لوازم مخابرات برای مصارف ارتش ملی و ژاندارمری و شهربانی ایران


تصویبنامه درباره انتخاب اعضای شورای عالی کار


تصویبنامه درباره پرداختهای ضرور و غیر قابل اجتناب شرکتهای دولتی دو ماهه فروردین و اردیبهشت برابر دو دوازدهم بودجه مصوب سال قبل


تصویبنامه درباره انتصاب آقای رضانخشب بسمت عضو هیئت مدیره بانک رهنی ایران به مدت سه سال


تصویبنامه درباره انتصاب آقای مرتضی شیخ الاسلامی بسمت رئیس کل بانک توسعه کشاورزی ایران


تصویبنامه راجع به اعاده بخدمت آقایان غلامرضا دبیران استاندار فعلی یزد و قاسم خدادوست سرپرست فعلی سازمان ثبت احوال کشور


تصویبنامه راجع به اعاده به خدمت آقای جواد رئوفی بازنشسته راه آهن دولتی


در قراردادهای تنظیمی با متصرفین ومطالبه بهره و اجور بعنوان موقوف علیه عمل نکرده بلکه بعنوان مالک اقداماتی را انجام داده اند


آرا یاد شده از مصادیق آرا معارض در موارد مشابه نیست


درخواست صدور دستور مبنی بر فسخ و ابطال اسناد واگذاری


در مواردی که زمین براساس رای کمیسیون موات تشخیص شده یا بشود ادارات ثبت مکلفند بدر خواست سازمان زمین شهری قبل از قطعیت رای کمیسیون تشخیص سند مالکیت آنرا بنام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری صادر نمایند


مصوبات شورای انقلاب از مصادیق مصوبات دولتی نیست


آقای خلخالی بعنوان حاکم شرع اظهار نظر نموده بدون تشکیل پرونده و محاکمه و رسیدگی باصل موضوع اقدام بمصاره اموال 122 نفر نموده و این موضوع اقدام قضایی نیست و ارزش قضایی ندارد


آراء صادره متضمن استنباط متناقض از حکم واحد قانونگزار نمی باشد


تصویبنامه راجع به پرداخت حق محرومیت از مطب به پزشکان برخی از سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی