×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

اصلاح تصویبنامه شماره 5268- 1358 5 23 موضوع آئین نامه لغو مالکیت اراضی موات شهری


تصویبنامه در مورد تغییر نام سدها


تصویبنامه در مورد اصلاح ماده 9 آئین نامه اکتشاف معادن مصوب 1356 4 5


تصویبنامه درباره انتقال 9 مؤسسه بوزارت بهداری وبهزیستی


تصویبنامه راجع به انحلال شوراهای آموزش و پرورش منطقه ای در سراسر کشور و واگذاری وظایف شوراها به شوراهای آموزش و پرورش استان


تصویبنامه درباره اصلاح آئین نامه فوق العاده روزانه مستخدمین دولت


تصویبنامه درباره بازنشسته نمودن کارکنان دولت که بیش از سی سال سابقه خدمت دارند


تصویبنامه درباره فهرست آفات و بیماریهای نباتی و عمومی و قرنطینه داخلی و نحوه مبارزه با آنها


تصویبنامه درباره تنظیم قرارداد کشت خشخاش و صدور پروانه کشت مجاز


تصویبنامه درباره انتزاع کانونهای کاروآموزش کشور و الحاق آن به وزارت کارو امور اجتماعی


تصویبنامه راجع به تعیین اعضای شورای امور اداری و استخدامی کشور


تصویبنامه راجع به اعزام 332 فقر کمک پزشکان پادگان عباس آباد به مناطق روستائی


تصویبنامه راجع به اعاده به خدمت آقای کریم جعفری بازنشسته راه آهن دولتی ایران


تصویبنامه راجع به برنامه تغذیه رایگان در برخی از نقاط کشور


تصمیم متخذه درباره خرید قطعات یدکی مورد نیاز کاترپیلار بوسیله هیئت دولتی مأمور خرید مواد اولیه و غذائی مورد نیاز کشور


لایحه قانونی نحوه مصرف اعتبارات مربوط به طرح اشتغال افراد بیکار


لایحه قانونی راجع به تأمین اعتبار مربوط به امور آموزشی و اداری و دانشجوئی (رفاهی) دانشکده پزشکی دانشگاه بوعلی همدان


لایحه قانونی انحلال شرکت سهامی شهرسازی خوزستان


لایحه قانونی راجع به ( کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریائی ) و ( نواحی ساحلی و پروتکل مربوط به مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری )


لایحه قانونی راجع به اجازه ادامه خدمت آقای دکتر حسین میرشمسی در وزارت کشاورزی و عمران روستائی