×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به واگذاری مرغداریهای احداثی سازمان عمران قزوین و مستحدثات مربوط به آن


استفاده از وجود پرسنل فنی متخصص که بسن بازنشستگی رسیده اند


لایحه قانونی راجع به مستثنی نمودن خانه های سازمانی سازمان آب و برق منطقه أی خوزستان از شمول حکم لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی اجازه فروش خانه های سازمانی


لایحه قانونی اجازه خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از کنوانسیون تأسیس سازمان حفظ نباتات مدیترانه أی و اروپائی


لایحه قانونی راجع به معافیت کالاهای وارادتی مورد نیاز واحدهای تولید صنعتی مجاز که منحصرا در خط تولید بکار برده میشود از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی در سال 59


لایحه قانونی راجع به تخصیص مبلغ یکصد میلیون ریال برای هزینه های تربیت معلم مرکز و شهرستانها از محل صرفه جوئیهای سال 1358


لایحه قانونی راجع به استفاده از مانده اعتبارات سال 1358 وزارت کشور در سال 1359


لایحه قانونی تجدید نظر دراختیارات کمیته موضوع تبصره 18 قانون بودجه سال 1358 و چگونگی ادامه فعالیت مدیران و تصفیه دستگاههائی که منحل شده اند


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به ماده 14 قانون الحاق موادی به قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران مربوط به ایجاد طبقه همافران مصوب 1347 11 03


تسلیم اعتراض کتبی بمراجع قانون صلاحیت دار از اصول بدیهی است


تقاضای ابطال کلیه بخشنامه های وزارت کشور مربوط به مطالبه عوارض پیمانکاری از شرکت ملی نفت ایران


رای شورای عالی ثبت مبنی بر فسخ رای هیات نظارت در خصوص مورد صادر شده و از مصادیق مقررات دولتی نمی باشد


تقاضای ابطال بند 1 ماده 8 آئین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی خدمات مشاوره


نامه شماره 1275 مورخ 1374 11 14 دبیر کمیته فرعی ما به التفاوت نرخ ارز از مصادیق مقررات نظامات دولتی محسوب نمی شود


هیات محترم وزیران اجازه فروش گاوداری گرمسار را به وزارت جهاد سازندگی داده است


دریافت ما به التفاوت از قیمت خودرو


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1034 60 مورخ 1374 2 30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1034 60 - 1374 2 30


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1034 60 - 1374 2 30 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


اعطا حداقل یک میلیون ریال و حداکثر دو میلیون ریال وام به مزدوجین بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای امر ازدواج