×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

وجوه ماخوذه از تخلفات ماده 100 شهرداری باید در صندوق شهرداری واریز شود


صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی در دادگاههای کیفری شامل ماده 77 قانون شهرداری نیست


آیا دادگاهها میتوانند بنا به تشخیص از تخریب بنای احداثی بدون مجوز جلوگیری کند و یا مطابق قانون حکم به خلع بنا بدهد؟


شهرداری راسا حق تخریب ساختمان را ندارد


تخلفات مربوط به عدم رعایت مقررات و نظامات شهرداری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است بدون اینکه میزان جریمه تاثیر در صلاحیت دادگاه داشته باشد


احداث ساختمان و مغازه در زمینهای مزروعی داخل وخارج محدوده شهر بدون پروانه تابع کدام قانون است


وجوه و جرائم حاصله در اجرای ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره های آن باید بحساب درآمد شهرداری مربوط واریز شود


جریمه تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداریها بر مبنای ارزش معاملاتی باید تعیین شود


به تخلفات ماده 100 فعلا در دادگاههای کیفری 2 مستقر در دادگستری رسیدگی میشود


نیازی به طرح پرونده های مربوط به تخلفات ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره های آن در دادسرا و صدور کیفرخواست نیست


معافیت از پرداخت مالیات نسبت به دوران و فاصله زمانی میان ایجاد مناطق آزاد و شروع فعالیت تا زمان تصویب قانون چگونگی اداره مناطق


اعتراض اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شیراز به برگ تشخیص مالیاتی


موضوع قابل طرح و رسیدگی مجدد نمی باشد


کلیه اشخاص مکلفند براساس دستور العمل وزارت امور اقتصاد و دارایی برای انجام کلیه معاملات خود صورت حساب صادر نمایند


آرا مورد اشاره متضمن استنباط متناقض از قوانین و مقررات موضوع واحد نیست


تعلق مالیات به عرصه موقوفات


مدلول آراء مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم قانونگذار در مورد مشابه نمی باشد


عدم معافیت حق الکشف از پرداخت مالیات


اعتراض نسبت به قانون قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست


در مورد حق واگذاری محل از حیث عناوین مندرج در تبصره 5 ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم