×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

تقاضای ابطال بخشنامه های 20 3426 - 1359 12 14 و 20 79 - 1360 1 20 دفتر فنی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارائی و تصویب نامه شماره ن 135 - 1357 12 6 دولت موقت


تقاضای ابطال نظریه مشورتی شماره 8821 30 - 1369 7 7 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در مورد معافیت مالیات تعاون ملی برای بازسازی


شهرداری راسا حق تعیین جریمه و وصول وجهی را ندارد


عدم حضور نماینده شهرداری در دادگاه کیفری 2 هنگام رسیدگی به پرونده های مربوط به تخلفات ماده 100 قانون شهرداریها مانع رسیدگی نیست


شهرداری فقط میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری نماید و حق تخریب ندارد


قانون نظارت بر گسترش شهر تهران در قسمت تخریب بنای بدون پروانه ساختمانی توسط شهرداری نسخ ضمنی شده و شهرداری تهران راسا حق تخریب بنای مذکور را ندارد


چنانچه در صدور گواهی پایان کار رعایت بعضی تشریفات و نظامات نشده باشد خللی نسبت به ارکان سند رسمی تنظیم وارد نمینماید


قانون تعیین تکلیف عرصه و اعیان اراضی و ساختمانهایی که کلا یا بعضا به طور غیر قانونی تصرف و احداث شده اند مانع اجرای ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های اصلاحی آن نیست


اخذ جریمه تخلف ساختمانی از خریدار متصرف، شرعی و قانونی است


چنانچه جریمه تخلفات ماده 100 قانون شهرداری بیش از دو میلیون ریال باشد موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو بوده و نیازی به اعمال نظر فرجامی ندارد


حل و فصل تخلفات ناچیز ساختمانی بین شهرداری ومالک بدون مراجعه به دادگاه امکان پذیر است


جریمه های موضوع تبصره های ماده 100 قانون شهرداری مشمول مقررات تخفیف و تعلیق میشوند


تخلفات و جرائم ساختمانی مشمول لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی نمیباشد


چنانچه امکان صدور حکم بدون توضیحات نماینده شهرداری باشد عدم حضورنماینده شهرداری مانع رسیدگی و صدور حکم مقتضی توسط دادگاه نیست


اهداف کمی بخش آموزش و پرورش در چهارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص میران حق حضور در جلسه موضوع ماده (8)آئین نامه اجرائی قسمتی از تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری


تصویب نامه در خصوص استقرار واحدهای صنعتی در استانهای گیلان ، مازنداران و گلستان در شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی روستایی


تصویب ماموریت کارکنان رسمی دستگاههای دولتی به مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی


تصویب نامه راجع به ماموریت مستخدمان رسمی دستگاههای دولتی به سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران


تصویب نامه در خصوص ماده (30) آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز