×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

تقاضای ابطال بخشنامه شماره 86235 - 1369 12 15 وزیر کار و امور اجتماعی در مورد چگونگی فعالیت هیات های حل اختلاف با توجه به قانون جدید کار


تقاضای ابطال بند 14 بخشنامه شماره 149 درآمد موضوع درصد حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور


از مصادیق آراء تناقض شناخته نمیشود


دستور العمل مصوبه شماره 5465 ش ت مورخ 28 2 68 شورایعالی تامین اجتماعی موضوع پرداخت کمک حق تاهل مغایر قانون نیست


عبارت خویش فرما مندرج در بند 9 دستورالعمل شماره 55445 مورخ 1370 2 16 وزارت کار و امور اجتماعی از متن آن بند ابطال و حذف می شود


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 5 جدید درآمد در مورد اینکه فوق العاده اضافه کار را مشمول کسر بیمه قرار داده است


آراء صادره از مقوله استنباط متفاوت از حکم واحد قانونی بشمار نمیرود


اختلاف در نتیجه آراء دو شعبه اول و چهاردهم دیوان معلول تفاوت ارزش دلائل و مدارک ارائه شده در هر پرونده است


لغو مصوبه مربوط به دریافت مبلغ 1000 ریال بابت صدور دفتر چه درمان


اعتراض به بخشنامه شماره 53655 مورخ 1371 3 24 وزارت کار و امور اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و باطل شده است


تقاضای ابطال شمول بند 2 از ماده یک تصویبنامه مصوب 1370 1 24 شورای عالی تامین اجتماعی نسبت به اعضاء صنف مسافربری در مورد حق بیمه ناشی از قراردادهای پیمانکاری


نحوه وصول سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور


مصوبه 70007 -26 9 70 هیات وزیران طریق وصول 23درصد سهم وزارت کار و امور اجتماعی از درآمد خارجیان شاغل در کشور را مشخص نموده است خلاف قانون نیست


تقاضای ابطال بخشنامه 61462 - 1361 11 20 وزارت کار و بند 11 دستور العمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل


آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه تلقی نمیشوند


آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه نیستند


تقاضای ابطال نامه شماره 16203 1-5 مورخ 1369 7 10 اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی در مورد فعالیتهای مشمول معافیت در ارتباط با صنف خبازی


اصلاح آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ماده (154) قانون کار جمهوری اسلامی ایران


کلیه کار فرمایانی که تعداد کارگران آنها کمتر از 500 نفر است موظفند سالانه به ازای هر کارگر مبلغ ده هزار ریال به حساب وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت کنند


مورد از مقوله آراء متناقض در موارد مشابه تشخیص داده نمیشود