×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

تقاضای بطلان تصمیمات مجمع عمومی بانکها و شورای عالی بانکها در مورد تشخیص سهامداران جزء ایرانی و مبلغ قابل پرداخت به هر سهامدار


تقاضای ابطال بخشنامه های شماره 3091 - 1360 2 7 و 3383 - 1360 11 10 اداره نظارت بر روابط کار و امور اجتماعی, با توجه بماده واحده لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی


آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه نبوده است


مصوبه مورخ 1367 8 19 شورایعالی کار, و بخشنامه شماره 59989 - 1367 9 7 وزارت کار خارج از حدود اختیارات شورایعالی کار, تشخیص نگردید - مربوط بپرداخت یکماه مزد به عنوان پاداش کارگاههای کشور


ابطال بخشنامه 2 127 سازمان تامین اجتماعی در مورد ایجاد محدودیت برای معافیت از پرداخت سهم حق بیمه کارفرما برای گارگاههای تا 5 نفر کارگر


آراء یاد شده, از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه نبوده است


بخشنامه سازمان تامین اجتماعی ،کارکنان دفاتر اسناد رسمی را کارگر و سردفتر را کارفرما و محل دفاتر اسناد رسمی را کارگاه محسوب نموده است


در دادنامه های صادره تعارضی ملاحظه نشد


بخشنامه شماره 10 3785 مورخ 1362 8 12 مبنی بر عدم پذیرش اشخاص ثالث به عنوان نماینده یا وکیل کارفرمایان مبنای قانونی ندارد


بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچک صنفی


کلیه کسانی که بعنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه یا موسسه نماینده کارفرما محسوب و کارفرما مسئول انجام کلیه انجام تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده بعهده میگیرند


ابطال بخشنامه شماره 1454 104 5 30 مورخ 13671 9 22 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارائی


تقاضای ابطال قسمتی از مصوبه هشتاد وششمین جلسه مورخ 1378 12 11 شورای عالی اداری


ابطال اقدامات شهرداری اصفهان در مورد تملک اراضی شاکی بلحاظ عدم احراز فوریت و فعلیت اجراء طرح


ابطال نظریه شماره 6556 31 1 مورخ 1375 7 1 دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورد عدم احتساب سوابق خدمت روزمزدی قانون کار


ابطال بخشنامه شماره 13029 8 مورخ 1370 7 2 سازمان ثبت اسناد واملاک در مورد عدم استرداد حق الثبت بعلت ثبت نشدن سند


تقاضای ابطال ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی ووظیفه قانون استخدام کشوری


تذکر ذیل بند4 بخشنامه شماره 145 درآمدسازمان تامین اجتماعی مفید لزوم رسیدگی و تحقیق در مورد صحت لیستهای ارسالی توسط کارفرمایان است


نامبرده دادخواست تجدیدنظر خود را در مهلت قانونی از طریق پست ارسال داشته ، بنابراین وقوع اشتباه در دادنامه دیوان مبنی بر رد تقاضای تجدیدنظر به عنوان تسلیم دادخواست در خارج از مهلت قانونی محرز است


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 21 20530 مورخ 1380 12 12 سازمان حمل ونقل وپایانه های کشور در مورد در خصوص ممنوعیت تردد اتوبوسهای مسافربری بالای عمر25 سال به تهران و بالعکس