×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

ابطال تصویبنامه های شماره 57743 ت 2198ه مورخ 1378 10 27 و 60439 ت 2233ه مورخ 1378 11 14 هیات وزیران در مورد پاداش خدمت به هنگام بازنشستگی


با انعقاد مجدد قرارداد کار نه تنها خدمت پایان نمی پذیرد بلکه استمرار نیز می یابد و لذا مشمول مالیات بردرآمد حقوق خواهد بود


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 10865 م مورخ 1371 8 12 شهرداری تهران


اخذ 2درصد مبلغ قرارداد منعقده بین پیمانکاران و عاملین فروش چوب و سایر مشتقات آن با جنگلداری بعنوان عوارض فروش جوب


موضوع قابل رسیدگی وامعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد0


تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 21985 36 مورخ 1379 9 27 مرکز آموزش مدیریت دولتی موضوع ممنوعیت اشتغال به تحصیل بیش از دو مقطع


موضوع قابل رسیدگی و اعمان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد


تقاضای ابطال بند3 مصوبه سیصد وهشتادمین جلسه مورخ 1379 3 3 شورای آموزش دانشگاه تربیت مدرس موضوع نامه شماره 7938 مورخ 1379 4 4


ابطال تبصره 2 ماده یک بخشنامه شماره 7800 د 1 مورخ 1375 2 25 سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد پرداخت فوق العاده های کارانه و جذب کارکنان


اخذ عوارض از فعالیتهای مستقر در حریم استحفاظی شهرتجویز گردیده است


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 21 20520 مورخ 1380 12 12 سازمان حمل ونقل و پایانه های کشور


اصلاح شرایط تصدی هر یک از مشاغل وزارتخانه ها وموسسات مشمول قانون استخدام کشوری از وظایف واختیارات قانونی شورای سازمان اموراداری و استخدامی کشور می باشد


تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی در زمره وظایف واختیارات وزارت تعاون قرار گرفته است


تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت ومعارض از حکم واحد قانونگذار نبوده است ،


تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت ومعارض از حکم واحد قانونگذار نبوده است


ابطال مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران در خصوص افزایش هزینه نگهداری ماهانه به ازاء هر زوج کیلومتر خارج از مرز به شش هزار ریال و بند2 مصوبه مورخ 1346 12 15 شورای اقتصاد


با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه مشعر بر رد تقاضای تجدیدنظر بعنوان تسلیم دادخواست در خارج از مهلت قانونی ، دادنامه مذکور نقض می شود


تفاوت مدلول دادنامه های فوق الذکر مبنی بر استنباط متفاوت ومعارض از حکم واحد قانونگذار نیست


تقاضای ابطال تبصره 3 بند ب از شرایط عمومی داوطلبان ادامه تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی تاپیوسته آزمون فرهنگیان سال 1379


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 10 505 620 مورخ 1379 8 18 معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش مبنی بر عدم استخدام متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش بطور رسمی