×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

تقاضای ابطال بخشنامه شماره 14568 4 2 مورخ 1378 4 20 معاون اداری و مالی دادگستری - بازنشستگی


با احراز وقوع اشتباه در دادنامه به استناد تبصره های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می شود


رئیس دادگاه در رسیدگی به امر مختومه و در تعیین مجددکارشناس سابق که در پرونده اظهارنظر کرده بود، مرتکب تخلف شده است


آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه


آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی


قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی


افزایش میزان بازداشت بدل از جزای نقدی مقرر در ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به یکصد هزار ریال


رای صادره در شصصد وهفتادوهفتمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 1381 6 7 - اصلاح مواد درسی پایه اول و دوم ابتدایی و برنامه آموزش قرآن


تصویبنامه راجع به میزان ، برنامه زمانبندی و روش فروش سهام شرکت پریکاست بتون از شرکتهای زیر مجموعه سازمان صنایع ملی ایران


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای بند(ک ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در خصوص بند(ب ) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379


تصویبنامه راجع به الحاق تبصره به ماده (13) تصویبنامه موضوع نظام تامین وتعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی )


آئین نامه اجرائی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


تفاوت مدلول دادنامه ها مبتنی براستنباط معارض ازحکم واحد قانونگذار نیست


اعتراض شاکی متضمن مشخصات دقیقی از بخشنامه مورد نظر نیست


ابطال مصوبه مورخ 1378 5 21 شورای اسلامی شهر تهران در مورد تغییر اساسنامه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران


مصوبات مربوط به اینکه پاداش پایان خدمت بازنشستگان به ازاء هر سال خدمت ده روز آخرین حقوق و فوق العاده شغل پرداخت گردد خلاف قانون است


اعتراض نسبت به ماده 3 آئین نامه مرخصی ها قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و مغایر قانون تشخیص داده نشده است


شاکی در مهلت قانونی اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظر نموده ، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر محمول بر اشتباه بوده است