×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

لایحه قانونی اصلاح قانون خدمت نظام وظیفه


لایحه قانونی استخدام پرستاران فارغ التحصیل آموزشگاهای پرستاری


لایحه قانونی بازنشستگی افسران و درجه داران و همردیفان وزارت دفاع ملی


لایحه قانونی اجرای بودجه سازمانی وزارتخانه ها و بنگاههای دولتی


لایحه قانونی متمم لایحه قانونی حقوق بازنشستگی کارمندان قضائی


لایحه قانونی اصلاح ماده 50 قانون تسریع محاکمات


لایحه قانونی اطاقهای بازرگانی


لایحه قانونی تسویه و صول مطالبات غیر مالیاتی دولت


لایحه قانونی معادن


لایحه قانونی بخشودگی جرائم مالیات مستغلات


لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران


لایحه تشویق صادرات و صدور پروانه بازرگانی خارجی


لایحه قانونی الغاء عوارض در دهات


لایحه قانونی بازنشستگی کارمندان دولت


لایحه قانونی سازمان اداره پزشکی قانونی وزارت دادگستری


لایحه قانونی متمم لایحه قانونی مطبوعات


لایحه قانونی اصلاح ماده 3 آئین نامه کمک خرج به کارمندان دولت


لایحه قانونی مربوط به استفاده از لباس متحد الشکل نظامی


لایحه قانونی معافیت صندوقهای روستائی و شرکتهای تعاونی از حق الثبت و عوارض تمبر سهام و مالیات بر درآمد


لایحه قانونی متمم لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی