×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

لایحه قانونی مربوط به اصلاح قانون استخدام قضات


لایحه قانونی راجع به تشکیل اداره دعاوی وزارت دارائی


لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران


لایحه قانونی رسیدگی به دعاوی خالصجات دولتی


لایحه قانونی تاسیس پلیس گمرک


لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات


لایحه قانونی مالیات بر اراضی


لایحه قانونی هیئت نظارت صنعتی


لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات


اساسنامه شرکت ملی نفت ایران


لایحه قانونی معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی


لایحه قانونی واگذاری باقیمانده وجوه دریافتی بابت صدی یک شورای کشاورزی به صندوق تعاون و عمران شهرستانها


لایحه متمم لایحه قانونی وصول عوارض از بنزین بمنظور کمک به مستمندان و بکار گماردن آنها


لایحه قانونی مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و برق


لایحه قانونی انتقال املاک و خالصجات دولتی به وزارت کشاورزی


لایحه قانونی وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان و به کار گماردن آنها


لایحه قانونی بازنشستگی کارمندان قضائی


لایحه قانونی تشدید مجازات بزه عبور از مرز


لایحه قانونی اصلاح ماده 28 قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه 1328


لایحه قانونی جک بی محل