×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

لایحه قانونی ریال نیکلی


لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات


لایحه ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی


لایحه قانونی مبارزه با آفات و امراض نباتی


لایحه افزایش سرمایه بانک ملی ایران


لایحه قانونی بیمه های اجتماعی کارگران


لایحه راجع به تسویه حساب مالیاتهای معوقه


لایحه قانونی متمم لایحه قانونی مصوب سی ام مرداد ماه 1331 راجع به حسابهای معوقه مالیاتها


لایحه قانونی مربوط به منع احتکار قند و شکر


لایحه قانونی درباره مجازات مامورین وصول که از تسلیم مفاصا حساب بمودیان مالیاتی استنکاف نمایند


لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات


لایحه قانونی حذف محاکم اختصاصی


لایحه قانونی راجع به نسخ تصویبنامه های مربوط به امور استخدامی


لایحه قانونی اراضی بایر و موات اطراف شهری غیر از تهران


لایحه قانونی اصلا ح ماده واحده مصوب هفتم خرداد 1330 مربوط به لوله کشی شهر تهران


لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران


لایحه الغا عوارض در دهات


کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری بین المللی- نیویورک - 1958


معاهده وین در خصوص حقوق معاهدات


قانون فدرال سویس دربـارة حقوق بین الملل خصوصی مصوب 18 دسامبر 1987