×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

اصلاحیه آئین نامه تشویق صادر کنندگان نمونه


تصویبنامه در خصوص همترازی دبیر هیات دولت و سخنگوی هیات دولت و رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور


سیاستهای دولت در مورد صیانت از جنگلهای شمال کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرای ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به پرداخت جایزه به واحدهای نساجی صادر کننده محصولات نساجی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها ومناطق کشور


آئین نامه مستند سازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرائی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (170) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه معالجه و از کارافتادگی ورزشی


آئین نامه اجرائی بند (الف ) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


تصویبنامه در خصوص تعیین عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزادقشم


تصویبنامه راجع به تعیین عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزادقشم


تصویبنامه راجع به تعیین عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزادکیش


تصویبنامه درخصوص تعیین عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزادکیش


تصویبنامه راجع به تعیین عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار


تصویبنامه راجع به تعیین عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار


قانون پذیرش اصلاحیه بند(الف ) ماده (14) اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری کوبا


قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاههای و سایر موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی


الحاق یک تبصره به ذیل ماده 30 آئین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور