×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

قانون مربوط به اصلاح قسمت اول بند (ج ) ماده 11 قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم کشور


قانون مربوط به دانشجویان و دانش آموزان دانشکده ها و آموزشگاههای نظامی


قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف


قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده دوم لایحه قانونی حذف دیوان دادرسی دارایی مصوب 14 خرداد ماه 1334


قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده 14 قانون متمم سازمان دادگستری و استخدام قضات


قانون مربوط به اجازه مشارکت دولت ایران در شرکت مالی بین المللی و پذیرفتن اساسنامه شرکت مزبور


قانون راجع به اصلاح و ترمیم حقوق بازنشستگی و مستمری افسران ارتش و ژاندارمری


قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث ناشیه که به مناسبت انجام وظیفه رخ می دهد


قانون مربوط به الحاق یک تبصره به ماده 370 قانون امور حسبی و یک تبصره به ماده 56 قانون تسریع محاکمات


آیین نامه کیفر متخلفین از مقررات قانون آمار و سرشماری به اجازه ماده 13 قانون آمار و سرشماری


قانون مربوط به اجازه تمدید برقراری مقررات فرمانداری نظامی در تهران و حومه و راه آهن سراسری و پلها


قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف در استان خوزستان و شهرستانهای مشهد و قم


قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات


قانون راجع به اجازه تمدید اجرای قانون آزمایشی اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات


قانون اصلاح امور اجتماعی و عمران دهات


قانون راجع به تفکیک وزارت اقتصاد ملی به دو وزارتخانه بازرگانی - صنایع و معادن


قانون بیمه های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش


نیاز خواهان به آپارتمان توقیفی محرز میباشد و از مصادیق مستثنیات دین تلقی میگردد هرچند در رهن میباشد


طرح اصلاح آئین نامه استخدام پیمانی


آگهی در مورد قانون تشدید مجازات کبوترپرانی