×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و کشور اسپانی


قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده آمریکا


قانون مربوط به الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 29 راجع به لغو کار اجباری


لایحه قانونی صندوق اختصاصی بازنشستگی و تعاون شهربانی کل کشور


لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آئین دادرسی کیفری


قانون مربوط به قرارداد دفع ملخ دریائی بین دولت ایران و هند


قانون مربوط به قرارداد بین ایران و پاکستان راجع به دفع ملخ


قانون بودجه سال 1335


قانون اجازه اتوبوسرانی آزاد تهران و شمیران به کمپانی تجارتی دانمارکی


قانون راجع به احداث جاده سوم بین تهران و شمیران


قانون مربوط به اصلاح مواد 19 و 39 قانون دادرسی و کیفر ارتش


قانون ضرب مسکوک پشیز پنجاه دیناری برونز


قانون راجع به اجازه ضرب مسکوک ده ریالی نیکلی


قانون مربوط به موافقتنامه به منظور تسهیل و بسط ترانزیت و حمل و نقل مسافر و کالا بین ایران و ترکیه


قانون مالیات بر درآمد


قانون یکصد و پنجاه میلیون ریال اعتبار برای کمک هزینه ارتش و تشکیل دادگاه فوق العاده برای رسیدگی به جرائم مربوط به وقایع شهریور 1320


قانون تفسیر اصل 37 متمم قانون اساسی موضوع کلمه ایرانی الاصل


قانون الغا قانون حق الثبت وسایط نقلیه و وضع مالیات بر نفت و بنزین


قانون راجع به مالیات راه و بنزین و نفت


قانون اصلاح مواد اول و دوم قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین