×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

قانون راجع به واگذاری اختیارات مدیر عامل سازمان برنامه به رییس دولت


قانون راجع به الغا ماده 4 قانون متمم سازمان وزارت دادگستری و استخدام قضات


قانون مربوط به اجازه تحصیل اعتبار جهت احداث تاسیسات انتقال آب از کرج به تهران


قانون مربوط به موافقتنامه همکاری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت ایالات متحده آمریکا راجع به استفاده های غیر نظامی از انرژی اتمی


قانون مربوط به قابل تجدید نظر بودن احکام شعبه دیوان کشور در امور شکایت استخدامی


لایحه استخدام استادان خارجی برای دانشکده های شهرستانها


قانون مربوط به تشکیل دادگاههای سیار


لایحه قانونی راجع به تشکیل دادگاه سیار


آئین نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری


قانون راجع به اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 104


قانون راجع به حذف تبصره ماده واحده قانون الحاق دولت شاهنشاهی به پروتکل تحدید و تنظیم و کشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللی و تجارت عمده مصرف تریاک


قانون مربوط به حذف دیوان دادرسی دارایی


قانون مربوط به الحاق یک تبصره به ماده دوم لایحه قانونی حذف دیوان دادرسی دارایی


لایحه حذف دیوان دادرسی دارایی


قانون راجع به موافقتنامه تجارتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه


قانون راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری برزیل


قانون راجع به اصلاح قانون دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری


قانون راجع به موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک


قانون راجع به اجازه ضرب ریال نیکلی جدید


قانون انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور