×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

قانون راجع به پرداخت حق کشف مواد مخدره غیر مجاز


قانون تعمیم استفاده از آیین نامه مربوط به مناقصه امور ساختمانی وزارت راه و راه آهن دولتی ایران


قانون پرداخت چهار میلیون دلار وام به شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه گذاری در شرکت نفت ایران - ایتالیا (سیریپ piriS)


قانون راجع به قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری پاکستان مربوط به انتظامات مرزی ایران و پاکستان


قانون راجع به معافیت اداره کل ثبت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی


قانون بازرگانی شدن کارخانه باطری سازی ارتش


قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار


قانون مربوط به لغو ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد مربوط به تشکیلات دادگستری مصوب سال 1339


قانون انحلال ضرابخانه شاهنشاهی و واگذاری وظائف آن به بانک مرکزی ایران و اجازه واگذاری خانه های سازمانی ضرابخانه به کارمندان واجد شرایط


قانون مربوط به قراردادهای وام شماره 97 (الف ) و 97 (ب ) و 97 از صندوق وامهای عمرانی آمریکا


موافقتنامه راجع به همکاری در امور تربیتی و علمی و فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی فدراتیو یوگسلاوی


قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت استرالیا در خصوص سرویسهای هواپیمائی مابین قلمرو دو دولت


قانون انتشار اسناد خزانه


قانون الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی برای وارد کردن لوازم تربیتی و علمی و فرهنگی


قانون راجع به افسران و کارکنان اداره امور انتظامی راه آهن


قانون راجع به تشکیل دوره تربیت افسران روان سنج و متخصص روشهای آزمایشی


قانون اختیارات در مورد انضباط دانشجویان دانشگاه ها


قانون انتقال سازمان مرزبانی و نگهبان مرزی به ژاندارمری کل کشور


قانون وام شماره 6 از سازمان عمران بین المللی آمریکا


قانون موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی راجع به سرویسهای هواپیمایی بین قلمرو دو دولت و ماورا آنها