×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

قانون مربوط به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت متحده عرب


آئین نامه مالیات مستغلات


قانون راجع به اجازه تهیه وسایل مبارزه با قاچاق و تشویق مخبرین و کاشفین


قانون راجع به اجازه ساختمان راه آهن بین تبریز و شرفخانه تا مرز ترکیه


قانون راجع به اصلاح حقوق بازنشستگی قضات و پزشکان و کارمندان آموزشی


قانون مربوط به موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان راجع به سرویسهای حمل و نقل هوایی بازرگانی بین قلمرو دو دولت و ماورا آنها


قانون راجع به سازمان و استقلال دانشسرای عالی


قانون راجع به موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر


قانون مربوط به الحاق ماده مکرر به ماده 268 قانون کیفر عمومی


قانون راجع به اجازه افزایش سرمایه دولت ایران در صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه


قانون راجع به نسخ تصویبنامه های استخدامی


آئین نامه اجرائی ماده 18 قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد


قانون مربوط به اجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه نامه بین المللی شماره 99 در خصوص تجدید تربیت آموزش حرفه ای معلولین


قانون راجع به اجازه تاسیس سازمان زمین شناسی


قانون راجع به اجازه تحصیل مبلغ هفتاد و دو میلیون دلار وام از بانک بین المللی ترمیم و توسعه


قانون راجع به تربیت پزشک برای بخشها و شهرستانها


قانون تاسیس دانشکده افسری شهربانی


قانون راجع به تشکیل شوراهای کشاورزی


قانون راجع به اجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه نامه بین المللی شماره 102 مربوط به رفاه اجتماعی کارگران


قانون راجع به اجازه قبول و اجرای اصول پیشنهادی توصیه نامه بین المللی شماره 100 در خصوص حمایت از کارگران مهاجر