×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.

قانون راجع به معافیت محل مسکونی نمایندگان سیاسی و کنسولی بیگانه در ایران از عوارض ثبت


قانون راجع به تکمیل عده معلمین دانشگاههای شهرستانها


قانون راجع به استخدام آموزگاران پیمانی و تبدیل پایه های اداری و آموزشی


قانون اصلاح مواد اول و سوم قانون واگذاری امور بهداری به مردم


قانون راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی اردن


قانون تحصیل مبلغ 73 میلیون دویچ مارک وام از دولت جمهوری آلمان غربی


قانون بودجه سال 1340


قانون تفکیک وزارت فرهنگ


قانون مربوط به اجازه فروش املاک ضبطی متجاسرین آذربایجان و کردستان


قانون راجع به اصلاح موادی از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون مربوط به اضافه شدن دو تبصره به ماده 29 قانون تعرفه گمرکی


قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی


قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیتها و معافیتهای قرارداد وین


قانون مربوط به اجازه پرداخت فوق العاده سختی خدمت افسران و کارمندان مامور خدمت در آسایشگاههای مسلولین


قانون راجع به بازرگانی شدن تسلیحات ارتش


آئین نامه ثبت کشتی ها و شناورها


اصلاح بند الف ماده 6 آئین نامه ثبت کشتی وشناورها


آئین نامه موقت استخدامی انجمن توان بخشی


آئین نامه اجرائی فصل سوم قانون آب ونحوه ملی شدن آن


آئین نامه تضمین قبوض اقساطی موضوع ماده 5 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر