×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

قانون هنرسرای مقدماتی بهبهانی


قانون انتقال کارمندان ثبت اسناد به مرکز برای طی کلاس عالی ثبت


قانون راجع به موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


قانون اجازه خرید لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات وزارت راه بدون رعایت آئین نامه معاملات دولتی


قانون مالیات مقطوع سال 44 پیشه وران و مقررات تسهیل مالیات


قانون راجع به موافقت نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری چین


قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش


قانون راجع به عهدنامه مودت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اندونزی


قانون ترمیم اشل حقوق مشمولین قانون استخدام پزشکان


قانون معافیت گمرکی کالاهای دانشگاه های کشور


قانون راجع به اداره امور مالی هنرستان تهران و هنرستان تبریز


قانون اداره امور هنرسرای عالی (سازمان نمونه تعلیم و تربیت حرفه ای سابق کشور)


قانون موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ترکیه


قانون قرارداد منعقد بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری فدرال آلمان راجع به واریز حسابهای سابق پایاپای ایران و آلمان


قانون افزایش سهمیه و سرمایه ایران در صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه


قانون اضافه نمودن شش تبصره به ماده 10 قانون کار


قانون اجازه ارجاع اختلافات احتمالی وزارت جنگ با کارخانه نورد آویاسیون به داوری


قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها


قانون تاسیس شرکت سهامی کارخانه های ایران و فروش سهام


قانون ساختمان شاهراه تهران - کرج