×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

قانون مربوط به اصلاح تبصره 5 قانون اصلاح قانون افزایش اعتبارات کشاورزی


قانون راجع به طرز رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد و کارمندان ارتش و ژاندارمری کل کشور


قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری


لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری


قانون الحاق ماده 225 مکرر به قانون آئین دادرسی مدنی


لایحه قانونی راجع به نحوه مطالبه دیون


آئین نامه فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوائی ارتش شاهنشاهی


آئین نامه فوق العاده سختی خدمت دریانوردان و آب بازان


آئین نامه پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از مرکز کارمندان قضائی وزارت دادگستری


قانون مربوط به خدمت نظام وظیفه مشمولین فارغ التحصیل دیپلمه بالا


قانون مربوط به موافقتنامه فرهنگی بین دولتین ایران و ایتالیا


قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی


اساسنامه سازمان مسکن


اساسنامه سازمان جلب سیاحان


لایحه قانونی راجع به ارجاع کار قضایی در تهران و حومه مراکز استان به متقاضیان شغل قضایی که در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رد شده است


قانون انتخابات مجلس موسسان


قانون افزایش میزان ضرب مسکوک نیکلی


قانون جرائم و تخلفات افسران و درجه داران و افراد شهربانی کل کشور


قانون اجازه ترک مناقصه وسائل روشنایی جاده مهرآباد


قانون بودجه سال 1346