×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

اصلاح آئین نامه اجرائی ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران


قانون موافقتنامه همکاری قضائی در زمینه های حقوقی ، بازرگانی ، کیفری ، احوال شخصیه ، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش


قانون اصلاح ماده 1041 قانون مدنی موضوع ماده 24 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلونی


انبار مورد اجاره باانقضای مدت تخلیه میشود


مصوبه شورای عالی اداری در مورد فعالیت های اجرائی مربوط به امور خط و ابنیه فنی و تغییر نام شرکت تهیه وتولید تراورس و روسازی خطوط به (شرکت خدمات خط وابنیه فنی)


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمانها و مجامع بین المللی


لزوم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل وزارت جهاد سازندگی درباره کارمندان سازمان جنگلها و مراتع کشور


در اجرای قانون اراضی کشت موقت مجرد عدم معرفی زارعین مشمول قانون مذکور به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند بیع شرط سالب حق مکتسب قانونی آنان به رعایت جهات فوق الذکر نیست


قانون اصلاح بند (ه) تبصره (3) ماده (148) اصلاحی از قانون اصلاح مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1376


آئین نامه اجرائی بندهای (ب ) ، (ج ) (د) ، (ه) ، (و) ، (ز) ، (ح ) و (ن ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


ابطال بند 5 ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب 1371 در مورد ثبت سند اراضی موات غیرقطعی بنام دولت


مصوبه مورخ 1381 3 4 مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی


قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی


قانون موافقتنامه خدمات هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس


آئین نامه چگونگی صدور پروانه کسب موقت وتبدیل آن به پروانه کسب دایم


قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات