×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

قانون تشکیل شورای داوری


قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی (لتیان )


قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی


قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور


قانون متمم بودجه سال 1344 کل کشور


قانون اهدا یک نمونه از سرستون های کاخ آپادانا و چند قطعه از سنگهای کاخ مذکور به دولت آرژانتین


قانون تبدیل عنوان استخدامی افراد و درجه داران و افسران سابق گمرکات و انحصارات


قانون مربوط به نام گذاری روز سوم اسفند به نام روز رضا شاه کبیر


قانون اتومبیل های شخصی مامورین وزارت امور خارجه


اصلاح جدول مناطق درجه 1 پیوست ماده 1 فصل ششم آئین نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی


اصلاح ماده 19 اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع بندهای 8 و 9 و 10 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم


اصلاح آئین نامه نصاب هزینه های قابل قبول


آئین نامه مربوط به نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن


آئین نامه تکمیلی آئین نامه اجرائی تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 کل کشور


اصلاح بند (د) ماده 10 و الحاق یک تبصره به آن و الحاق یک تبصره به ماده 11 آیین نامه قانون بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری مصوب 1337 11 1


آئین نامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضائی


اساسنامه شرکت سهامی بنگاه شیمیائی


اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا


اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی ایران


اساسنامه شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان