×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیر نظامی کشور مربوط به وظایف و تشکیلات


آئین نامه طرز اداره بانک و نحوه الغا اجازه تاسیس بانک در موارد مذکور در ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور


اصلاح مواد 32 ، 33 ، 36 ، 37 آئین نامه فوق العاده و هزینه سفر و سایر مزایای افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون تاسیس سازمان تامین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور


قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت


قانون الحاق یک تبصره به قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی در شهرها مصوب بهمن ماه 1331


قانون اصلاح قانون امور استخدامی وزارت امور خارجه مصوب خرداد 1348


قانون اصلاح ماده 2 قانون تاسیس شرکت سهامی هواپیمائی ملی ایران و مقررات بهره برداری هوائی کشوری


قانون قرارداد الحاقی به قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پان آمریکن پترولیوم کورپوریشن (شرکت نفت اموکو ایران )


قانون منشور کنفرانس اسلامی


قانون اصلاح قانون افزایش مستمریهای بعضی از مشمولین قانون بیمه های اجتماعی


قانون اصلاح قانون واگذاری اراضی و ابنیه دولتی به موسسات خیریه و درمانی مصوب اسفند 1343


قانون موافقتنامه همکاری برای استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کانادا


قانون اصلاح ماده 3 قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد


لایحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی


قانون الحاق ماده 10 مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها


قانون تفریغ بودجه سال 1350 مجلس شورای ملی


قانون متمم بودجه سال 1351 کل کشور


قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و انحلال شرکت سهامی فروشگاه فردوسی


قانون پروتکل درباره حفاظت و نگهداری و تعمیر و بازرسی و تجدید و نصب مجدد علائم مرزی در سرحدات ایران و ترکیه