×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

قانون اصلاح تبصره 2 ماده 73 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349


قانون قرارداد بین کشورهای منطقه خلیج فارس و شرکتهای نفتی در مورد تعیین بهای نفت خام


قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون خدمات اجتماعی زنان


قانون اصلاح مواد 24 و 25 اساسنامه سازمان بهداشت جهانی


قانون تشکیل شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی


قانون الحاق یک تبصره به ماده 31 قانون خدمت وظیفه عمومی


قانون تفریغ بودجه سال 1346 کل کشور


قانون الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی


قانون توافق بین دولت ایران و شرکتهای نفتی در مورد عوارض بندری


قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون الحاق یک تبصره به جز 5 بند (د) ماده 15 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون الحاق یک تبصره به قانون ارزش گواهینامه فارغ التحصیلان آموزشگاه های رانندگی و مکانیکی ارتش مصوب سال 1335


قانون راجع به ارزش گواهینامه فارغ التحصیلان آموزشگاههای رانندگی و مکانیکی ارتش


قانون پرداخت مطالبات تعهد شده مربوط به بستانکاران حاجیه ربابه معمارزاده


قانون موافقتنامه همکاری علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی


قانون تعمیم قانون پرداخت کمک کرایه مسکن افسران ، همافران ، درجه داران و همردیفان ارتش شاهنشاهی درباره ژاندارمری و شهربانی کل کشور


قانون توسعه صنعت گاز


قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غیرنظامی کشور


قانون پرداخت هزینه های احداث سد ارس از محل مانده 35 میلیون روبل اعتبار موضوع موافقتنامه ایران و شوروی راجع به همکاری اقتصادی و فنی


قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95 مربوط به حمایت از مزد