×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه حفظ نباتات و قرنطینه نباتی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی


قانون افزایش سرمایه بانک رهنی ایران


قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 100 مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم ارزش


قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 19 مربوط به تساوی رفتار نسبت به کارگران داخلی و خارجی از لحاظ جبران خسارات ناشی از حوادث کار


قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 122 مربوط به سیاست اشتغال


تغییر نام شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان به شرکت سهامی برق منطقه ای جنوب شرقی ایران


اساسنامه شرکت سهامی کشت وصنعت جیرفت


اساسنامه شرکت سهامی عمران منطقه غرب ایران


اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای غرب


تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین شورای ملی و سنا در مورد موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان درباره کمک مالی


تعرفه حق آزمایش مواد غذایی و بهداشتی از نظر میکرب شناسی


تصمیم متخذه کمیسیون امور خارجه مجلسین دائر به اجازه استخدام یک نفر گوینده اردو برای رادیو زاهدان


تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین راجع به موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی


متن مصوب کمیسیون دارایی مجلسین دائر به اجازه تامین هزینه عملیات مربوط به احداث پل مشترک راه آهن بر روی رودخانه مرزی آستارا و ساختمان خطوط راه آهن در آستارای ایران


تصمیم متخذه کمیسیون مشترک دارایی مجلسین دایر به الحاق بند 8 به ماده 5 الحاقی به آیین نامه اجرایی قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور


آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت


متمم آئین نامه فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی


آئین نامه اجرائی ماده 16 قانون بیمه های اجتماعی روستائیان در مورد بیمه های درمانی روستائیان


آئین نامه اجرائی ماده 96 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


آئین نامه حق مرغوبیت موضوع ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری