×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

رای دادگاه بدون رسیدگی به دلایل خواهان صادر شده است


رئیس دادگاه نسبت به دفتر دادگاه نظارت نداشته ، و تعیین وقت نزدیکتر جهت رسیدگی بدون نظر او بوده است


اخذ تامین درقبال قرارتوقیف عملیات اجرائی الزامی است


شهادت باید برامر واقعی باشد نه امری که محفوف به قرائن و شواهد غیر واقعی است


دادگاه مجاز به تصحیح اسناد سجلی اصطلاح از نوع موالید است


پس از صدور اجرائیه ثبتی ، نمی توان به صرف احتمال توقیف و ابطال اجرائیه ، آنرا غیرقطعی تلقی نمود


مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی (در امور حقوقی ) دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است


صدور حکم به تولیت آقای الف ازطرف رئیس دادگاه ( با نقض حکم خود بدون رعایت مقررات اعاده دادرسی ) به استناد وقفنامه موخر واقفه ، صحیح نبوده وبرخلاف موازین شرعی وقانونی بوده وتخلف است


مستشاران دادگاه عمومی که اعاده دادرسی را تجویز نموده اند ، بدون اینکه مورد از موارد اعاده دادرسی باشد، آنهم خارج از موعد قانونی ، متخلف می باشند


رئیس دادگاه با تجدید اوقات متعدد و بعضا غیرضروری ، موجبات اطاله رسیدگی را فراهم نموده است


خواهان دعوی خود را کلا مسترد داشته ، دیگر دادگاه مجاز به ادامه رسیدگی در مسئله ای نبوده که متکی به نظر قضائی وی بوده باشد و تکلیف داشته قرار سقوط دعوی صادر نماید


بدل پرونده بنظر دادیار انتظامی نرسیده ، وقوع مسامحه ای محقق نگردید


دادگاه از باب رسیدگی به صحت اسناد و ترتیب اثر دادن یا ندادن آن در تقسیم ترکه نیز بنحوی مقید نبوده که مانع رسیدگی آن شده باشد


تجدید اوقات وعدم رسیدگی به پرونده های مزبور در خارج از نوبت


پرونده یکسال بدون دستور مانده و ظاهرا از نوبت رسیدگی خارج شده است


رئیس دادگاه با اینکه از سمت مزبور هم تغییریافته با وجود این از تحویل پرونده های موجود در نزد خود خودداری کرده است


تاخیر دررسیدگی به دعوائی که مستلزم این همه تطویل نبوده صحیح نیست


رسیدگی مجدد به مالکیت خواهان و اطاله رسیدگی و صدورقرار رفع نقص وسپس رد دادخواست


دادگاه دوبار برای خواندن پرونده و اتخاذ تصمیم ، دستور تعیین وقت داده است


دادگاه می بایست با ارائه مبایعه نامه به خواهان درصورت احراز صحت آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید - کارشناسی