×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی معدن


قابلیت واگذاری باقیمانده بستر واقع در مجاورت وامتداد رودخانه ها و نهرها و مسیلها به صورت اجاره به دستگاههای متقاضی


رد تقاضای تجدیدنظر بعنوان تسلیم آن در خارج ازمهلت قانونی مبتنی بر اشتباه بوده است


مورد از مصادیق آراء متناقض نیست


مورد از مصادیق آراء متناقض نمی باشد


کارگران کارگاههای خانوادگی مشمول قانون کارنیستند


مصوبه 47 مورخ 1376 2 25 شورای تحصیلات دانشگاه فردوسی مشهد در مورد آزمون زبان خارجی مغایرتی با قانون ندارد


اعتراض نسبت به مصوبات و نظامات دولتی در زمینه وضع عوارض


اصلاحیه ضوابط اجرائی بودجه سال 1381 کل کشور


اصلاحیه تصویبنامه در خصوص ماده 117 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379


تصویبنامه در خصوص پرداخت فوق العاده بهره وری قضائی به قضات وکارکنان ذیربط


تصویبنامه راجع به سود بازرگانی و حقوق گمرکی کلیه کالاهای اظهار شده به گمرک در سال 1380


اصلاح تصویبنامه در خصوص فوق العاده جذب کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای تابعه


تصویبنامه راجع به سرمایه گذاری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در شرکت لکوموتیوسازی ایران (لسا)


تصویبنامه راجع به تعیین اعضای شورای عالی فنی


تصویبنامه راجع به افزایش سرمایه شرکت ملی گاز ایران


اصلاح آئین نامه اجرائی ماده (138) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا


صدور حکم بر تخلیه ملک مشاع و فرض اجرای آن نسبت به ششدانگ


بعد از صدوراجرائیه و اجرای حکم ، توقف آن غیر از طریق توسل به قانون صحیح نمی باشد