×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

اجرای احکام دادگاه های مدنی خاص با دوایر اجرای احکام دادگاه های عمومی دادگستری است نه با دادسرا


دادرس دادگاهی که در مورد اعاده وضعیت بحال اول ، اقدامی ننموده ، و اصرار در اجرای حکم منقوض کرده متخلف محسوب است


دادنامه صادره قبل از ابلاع به محکوم علیه به موقع اجرا گذاشته شده ، لذا تخلف محسوب است


استدلال که حکم موضوع اجرائیه جنبه اجرائی ندارد ، حکم به توقیف عملیات اجرائی و بی اعتباری اعمال انجام شده صادر کرده تخلف است


تاخیر اجرای احکام در موردی است که اختلاف راجع به مفاد حکم یا اجرای آن پیش آید


احراز کفایت یا عدم کفایت و اعتبار و ارزش دلایل به عهده دادرس رسیدگی کننده به دعوی میباشد - احراز تخلف مستاجر مغازه از شرط منع انتقال به غیر


عدم رعایت قوانین مربوط به تخلیه اماکن تجاری


عدم تعیین مهلت جهت تخلیه مورد اجاره (محل کسب ) در حکم صادره تخلف است


اقدام بعدی خوانده در واگذاری منافع تمامی 6 دانگ به دو نفر دیگر، نسبت به سهم شریکش انتقال مال غیر محسوب است


تبدیل مورد اجاره از شیشه بری به ساندویج فروشی بوده تغییر شغل محسوب است


وکیل خوانده در اولین جلسه اجاره نامه رسمی را که مدت اجاره قانونا تمدید و مدتش هنوز منقضی نشده ، تقدیم نموده و دادگاه حق نداشته قبل از بررسی دقیق مسئله به صدور قرار معاینه و تحقیق محلی وارجاع امر به کارشناس اقدام نماید


استدلال قاضی مبنی بر اینکه با تجویز انتقال مورد اجاره به شخص ثالث ، حکم تعدیل اجاره بها سالبه به انتفای موضوع است ، صحیح نبوده زیرا موجرین حق داشته اند که تعدیل اجاره بهای ملک خود را درخواست نمایند


ابلاغ - تعیین وقت رسیدگی - واخواهی - اجرای حکم غیابی


دعوی تخلیه محل کسب تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 می باشد


چون قاضی مورد تعقیب قصور و اشتباه خود را در رسیدگی و صدور حکم به نفع و ضرر یکی از اصحاب دعوی که فاقد صلاحیت وسمت قانونی در دعوی بوده ، تلویحا پذیرفته است ، تخلفش مسلم می باشد


دادگاه حق نداشته در تجدیدنظرخواهی دوم به استناد اینکه چون تجدیدنظرخواه اجور معوقه را به انضمام 20 درصد پس از صدور حکم و تائید آن در محکمه حقوقی یک و نتیجتا قطعی شدن حکم پرداخت کرده است ، رای بدوی را فسخ نماید


دادگاه بدون آنکه نیازخواهانها را به مورد اجاره مورد رسیدگی قرارداده و مدلل نماید، حکم تخلیه صادر کرده است


با وجود اجاره نامه تنظیمی بین طرفین اجمالا مالکیت خواهان بر رقبه مورد اجاره مسلم بوده و صدور قرار رد دعوی غیرقانونی است


تقاضای تخلیه بعلت عدم پرداخت اجاره بها نیاز به ارسال اظهارنامه دارد


تجدید جلسه رسیدگی - کارشناسی - نیاز شخصی - توقیف دادرسی