×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

کارشناس وضع ظرف گازوئیل را از طرف مستاجر در پشت بام و بازکردن دریچه ای در انتهای مغازه را باتوجه به نوع کسب مستاجر (نانوایی ) تعدی ندانسته تا موجب تخلیه عین مستاجره باشد


هر نوع ایجاد مشقت را نمی توان مجوزی برای تخلیه محل اجاره تجاری قلمداد کرد بعلاوه دادگاه موظف بوده نسبت به تعیین سرقفلی اقدام لازم معمول دارد


مستاجر در مورد اجاره تغییر اساسی داده و با خراب کردن قسمتی از آن و اتصال به دو باب مغازه دیگر که ملک خواهانها نبوده ، در مورد اجاره تغییر شکل کلی داده است


صدور حکم تخلیه مغازه علیه خوانده بعلت عدم پرداخت اجور


رای صادره بر تخلیه محل استیجاری بانک براساس شهادت شهود برای احتیاج فرزندان مالک برای سکونت در محل اجاره تخلف نیست


در محل مسکونی صدور حکم بر افزایش مال الاجاره بعنوان مطالبه اجرت المثل تخلف است


دادگاهی که به دعوی تعدیل رسیدگی می کند، با وجود ارجاع امر به کارشناس و تحمیل هزینه آن به خواهان و بعد از وصول نظریه و رسیدگی به اعتراض طرفین در خصوص مورد که در حقیقت مقدمه و طلیعه صدور حکم است ، حق ندارد دعوی خواهان را مردود اعلام نماید


با توجه به صدر حکم تعدیل اجاره بها و الزام به تنظیم سند و قطعیت آن ، اصل لازم الاجرا بودن حکم است و به تاخیر انداختن یا عدم اجرای حکم بعلت امور حادث تخلف است


در موارد صدور حکم تخلیه ، دادگاه ضمن صدورحکم مهلتی که از2ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می کند


دادگاه نخستین مجری حکم دادگاه تجدیدنظر است و لو اینکه تصمیم مذکور مخالف نظر و رای دادگاه بدوی باشد وهم چنین است اعاده وضعیت به حالت سابق


رئیس دادگاه ضمن عدول ازتصمیم خود حکم به رد دعوی داده تخلف نموده است


دستور دادرس دادگاه به ژاندارمری جهت بازکردن مغازه مورد اجاره و تصرف در اشیای آن ، بر خلاف مقررات بوده و تخلف است


اتهام مشتکی عنه تخریب مغازه ملکی خود بوده ،لذا دادستان که بر علیه مالک کیفرخواست صادر کرده ، مرتکب تخلف شده است


دفاع اینکه در مرحله تجدید نظر با فسخ دادنامه ، زیانی متوجه شاکی انتظامی نشده ، موثردرمقام نیست


رسیدگی بازپرس در اختلاف مربوط به مالک و موجر و تعقیب امر بعنوان جزائی ، و صدورقرارمجرمیت تخلف است


تجدید جلسات دادگاه - صدور حکم برتائیددادنامه بدوی در مورد تخلیه محل کسب بعلت انقضای مدت - تنظیم گزارش اصلاحی در غیرموارد مطروحه در دعوی


در ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، صدورحکم تخلیه محل بلحاظ انقضای مدت اجاره ،پیش بینی نشده است


بدون حضور مشاور، دادگاه را تشکیل داده از این لحاظ تخلفش مسلم است


علیرغم توافق طرفین صدور حکم به خلع ید از اراضی و پرداخت اجرت المثل در حق خواهان از سوی رئیس دادگاه حقوقی یک تخلف است


سوء جریان پرونده مسلم است