×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

با انقضای مدت اجاره ، تنها بااراده و تصمیم یکی از طرفین اساس قرارداد متزلزل و منتفی نمی شود


قید جمله (مستاجر باموافقت مالک حق انتقال به غیر دارد) رضای مشروط مالک را در انتقال می رساند


بخشنامه به دستگاههای اجرائی مهندسان مشاور و پیمانکاران در مورد تعدیل آحاد بهای پیمانها


به درخواست تنها یک وارث نیز دادگاه باید تقاضای تقسیم ماترک را رسیدگی و چنانچه ملک قابل افراز نباشد دستور فروش بدهد


تصمیم دادگاه در مورد ماده (146) قانون اجرای احکام مدنی اداری و در مورد ماده 147 قضائی است


فروش اموال منقول و غیر منقول غایب ، تابع مواد (142 ،147 و148) قانون امور حسبی است


مطالبه حق کسب و پیشه در صورت تخریب محل کار مستاجر بوسیله مال ، فاقد اشکال است


درخواست تنفیذ صلحنامه یا تقسیم نامه عادی بلامانع است مگر اینکه با مقررات قانون افراز مغایر باشد


دعوی تقسیم وافراز بایستی به طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه گردد


چنانچه مرتکب در خارج از کشور ایران مرتکب جرائمی شده و طبق قوانین کشور محل وقوع جرم محاکمه و حکم صادره نیز در مورد وی اجراء شد باشد تعقیب مجدد وی در ایران به همان اتهام خلاف اصول دادرسی می باشد


آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی


آئین نامه اجرائی ماده (42) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت


آئین نامه اجرائی تاسیس مراکز، موسسات ، کانونها و انجمن های فرهنگی و هنری خارجیان مقیم ایران


آئین نامه اجرائی ماده (25) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان اراک


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان بوشهر


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان شوشتر


تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت بر مبنای معدل حقوق دو سال آخر خدمت قابل تسری به قضات دادگستری که تابع مقررات استخدامی خاص هستند نمیباشد


با وجود صدور اسناد رسمی بنام صاحب نسق مداخله شورای اصلاحات ارضی در مورد ابطال اسناد مذکور قانونی نیست


تصویبنامه در خصوص اصلاحات تقسیماتی در استان اصفهان