×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

لایحه قانونی مربوط به تجدید نظر در مقررات استعفای پرسنل نیروهای مسلح


لایحه قانونی اصلاح بند 3 لایحه قانونی راجع به امور مالی و معاملاتی موسساتیکه بوزارت بهداری و بهزیستی واگذار گردیده و نحوه پرداخت مابه التفاوت ناشی از تبدیل وضع استخدامی کارکنان مربوط


لایحه قانونی مربوط به ضبط اسکناسهائیکه بطور غیر قانونی وارد کشور میشوند


لایحه قانونی موافقتنامه حمل و نقل بین المللی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه


لایحه قانونی راجع به هزینه جمع آوری اسکناسهای ده هزار ریالی رژیم سابق و کمک به جلوگیری از ورود غیر مجاز آنها


لایحه قانونی الحاق چهار تبصره به لایحه قانون انتخابات مجلس شورای ملی


لایحه قانونی الحاقی به لایحه قانونی مربوط به تلقی قاچاق اتومبیلهائی که بنحو ترانزیت خارجی, باتکاء کارنه دوپاساژ, بترتیب ورود موقت و باستناد پروانه ترانزیت خارجی داخلی به کشور وارد و در مود مقرر به گمرک تحویل و یا از کشور خارج نشده اند


لایحه قانونی مربط به پرسنل اخراجی نیروهای مسلح که بدون حکم دادگاه اخراج گردیده اند


لایحه قانونی راجع به اصلاح ماده 3 قانون تشکیل شورایعالی آموزش و پرورش


لایحه قانونی راجع به افزایش رقم وامهای پرداختی شرکت دخانیات ایران به توتونکاران و تنباکو کاران مندرج در قانون لازم الاجرا بودن قراردادهای بین موسسه دخانیات و سازمان چای با توتونکاران و چاپکاران مصوب سال 1347


لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعد آباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط


لایحه قانونی اصلاح تبصره ماده 330 قانون دادرسی و کیفر ارتش


لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران


لایحه قانونی راجع به واگذاری مجتمع احداث شده در طاق بستان به بنیاد سکن انقلاب اسلامی بمنظور اسکان پناهندگان عراقی


لایحه قانونی راجع به لغو مالکیت اراضی موات واقع بین محدوده بیست و پنج ساله قانونی شهر تهران و حریم استحفاظی آن


لایحه قانونی راجع به انتخاب سه نفر از قضات کشور برای عضویت در شورایعالی قضائی


لایحه قانونی فروش خاویار باتحاد شوروی سوسیالیستی


لایحه قانونی اجازه خروج دولت جمهوری اسلامی ایران از گروه مشورتی تحقیقاتی بین المللی کشاورزی


لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق بدولت موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هرگونه بنادر آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک بموجب اسناد عادی و جلوگیری از تفکیک و افراز اراضی


لایحه قانونی تشکیل شوای آرد و نان