×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به تخصیص مبلغ بیست میلیارد ریال بطور علی الحساب برای توزیع از طریق بانک کشاورزی و دو میلیارد ریال بطور علی الحساب در اختیار وزیر کشاورزی و عمران روستائی برای پرداخت هزینه های ضروری


لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسئولیت های وزیر دادگستری


لایحه قانونی الحاق سه تبصره بمواد 7 و 11 و 14 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و یک تبصره بماده 17 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب سال 1338 و اصلاح ماده 46 قانون اصول تشکیلات دادگستری


لایحه قانونی مربوط به الحاق یک بند به تبصره 3 لایحه قانونی راجع به اصلاح لایحه قانونی اجازه فروش خانه های سازمانی


نظامنامه دادن سواد نقشه املاک


تکمیل نظامنامه اجراء مفاد اسناد لازم الاجراء


نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاک


سازمان بازرسی کل کشور مجاز به بازرسی از سازمان تعزیرات حکومتی است


چنانچه رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی برسد قرار بازداشت موقت صادره راتایید ننمایند، دادرس صادرکننده قرار مکلف است که قرار تامین دیگری صادر نماید


در صورتی که از تاریخ آخرین اقدام اجرائی بیش از پنج سال گذشته باشد اجرائیه صادره بلااثر خواهد بود


اگر در دفعه دوم مزایده هم هیچ خریداری پیدا نشود و جلسه مزایده به پایان برسد ، محکوم له فقط می تواند مال مورد بحث را به قیمت ارزیابی شده قبول کند و الا آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد


در مورد تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی منتقل الیه واحد کسبی مسئول و پاسخگوی ید قبلی خود نمی باشد


اصلاحیه تصویبنامه شماره 27962 ت 25156ه مورخ 1380 6 15


اصلاحیه آئین نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی- مصوب 1348


تصویبنامه راجع به ترکیب اعضای شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380


تصویبنامه راجع به تغییرات واصلاحات تقسیماتی در استان تهران


آئین نامه اجرائی بندهای ( ن ) و (س ) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


آئین نامه اجرائی ماده (7) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت