×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به فرصتهای شغلی بخشهای مختلف اقتصادی ، درسال 1381


اصلاحیه تصویبنامه در خصوص بند ب ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد تغییر دستگاه اجرائی پروژه هائی از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای


تصویبنامه در خصوص رسیدگی به مشکلات تعاونی های مسکن فرهنگیان


تصویبنامه در خصوص ماده (16) قانون امور گمرکی


رای صادره در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آوزش و پرورش مورخ 1381 2 8 افزایش حق الزحمه امتحانات نهائی


تصویبنامه در خصوص توزیع اعتبارات مربوط به عوارض ویژه


تصویبنامه راجع به افزایش حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ومشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و قوانین نیروهای مسلح


تصویبنامه درخصوص تعیین رئیس کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و نیجر


آئین نامه اجرائی قانون پیونداعضای بیماران فوت شده یابیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است


چنانچه رای صادره از هیات ماده واحده به زیان سازمان جنگلها و مراتع باشد این سازمان می تواند نسبت به رای صادره اعتراض نماید


درخواست بازداشت زوج از طرف زوجه برای وصول مهریه - عدم دسترسی به اموال زوج - اعسار از محکوم به


جرائم نظامیان - کیفیات مخففه - تبدیل مجازات


در مواردیکه مواد مخدر آمیخته با شیئی دیگر غیر از آن باشد بایستی خلوص آن برای مجازات تعیین شود


آئین نامه تعرفه های خدمات خاص پزشکی قانونی


لغو تصویبنامه نحوه نقل وانتقال ارز منشاء خارجی


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای جابجائی اعتبارات سال 1381


اصلاحیه تصویبنامه راجع به سهام قابل فروش شرکت مادر تخصصی صنایع پتروشمی و شرکت مادر تخصصی ملی نفت ایران


اصلاح اساسنامه شرکت توسعه صنایع پزشکی ایران - مصوب 1378


اساسنامه بنیاد فرهنگی و هنری رودکی