×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

قانون اصلاح پاره ای از مواد قوانین مربوط به شهرداری و نوسازی و عمران شهری


قانون راجع به اموال بلاصاحب


قانون اعلام انقراض سلطنت قاجاریه و تفویض حکومت موقتی به شخص آقای رضاخان پهلوی


قانون اجازه اخذ تامین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه


قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض


قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان


قانون مرور زمان اموال منقوله


قانون ثبت عمومی املاک - و مرور زمان


قانون موقت تصرفات در قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به محاکم صلحیه


قانون موقت راجع به تقسیم محاکم ابتدایی به درجات مختلفه و تشکیل صلحیه های با صلاحیت نامحدود


قانون موقتی راجع به تاسیس محاکم صلح نواحی و اصلاح بعضی از مواد اصول محاکمات حقوقی


قانون استخدام دو نفر پزشک متخصص از اتباع دول متحده امریکا برای وزارت بهداری


قانون اجازه استخدام آقای هارولد گراشام تبعه امریکا رییس گمرک و مستشار امور بازرگانی و تعرفه


قانون اجازه تمدید کنترات مستر کارول مهندس تبعه امریکا به مدت یک سال


قانون اجازه استخدام عده ای از اتباع امریکا برای کارمندی ادارات دارایی


قانون بنگاه عمرانی کشور


قانون تاسیس بنگاه خالصجات کشور


قانون اصلاح قانون تاسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور


قانون تاسیس بنگاه کل دارویی ایران


قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری