×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

قانون اجازه تاسیس بنگاه داروئی به وزارت بهداری


قانون راجع به جنگل ها


قانون اجازه تاسیس وزارت خواربار


قانون اجازه مبادله پیمان بازرگانی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده امریکا


قانون اطاقهای بازرگانی


اصلاح آئین نامه مربوط به صلاحیت دادگاه های نظامی موقت در زمان حکومت نظامی


اصلاح آئین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه های نظامی موقت


آئین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی


مواد الحاقی به آئین نامه قانون تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت زمان حکومت نظامی


آئین نامه قانون تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی


قانون طرز تشکیل دادگاه های نظامی موقت زمان حکومت نظامی


قانون متمم بودجه سال 1321 کشور


قانون بودجه کل سال 1321 کشور


قانون اجازه پرداخت اصل حقوق افرادی که در وقایع اخیر به شهادت رسیده اند به ورثه آنان به عنوان وظیفه ماهیانه


قانون اجازه توام شدن سازمان وزارت بازرگانی و پیشه و هنر


قانون اجازه افزایش حقوق کارکنان دولت


قانون اصلاح قانون بودجه کل سال 1320 کشور


قانون اصلاح پاره از مواد قانون ثبت اسناد - قانون دفتراسنادرسمی - قانون دلالان - قانون ازدواج و قانون معاملات بانکی


قانون راجع به عفو و بخشودگی و تخفیف پاره ای از محکومیت های سیاسی و عادی


قانون راجع به غیر قابل فرجام بودن بعضی از محکومیت های جزایی