×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

قانون اجازه واگذاری رسیدگی به پاره ای از بزه های وارد در صلاحیت دادگاه های نظامی به دادگاه های دادگستری


قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون انحصار بازرگانی خارجی


قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی


رد لایحه ایجاد معابر جدید در تهران برای تسهیل وسائل عبور و مرور


قانون اصلاح قانون توسعه معابر


قانون الغای قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه


قانون اجازه فروش املاک زراعتی و قنوات موقوفه


قانون متمم بودجه سال 1320 کشور


قانون بودجه سال 1320


قانون مربوط به اصلاح ماده 650 قانون آئین دادرسی مدنی


قانون اجازه مصرف ده هزار تومان برای مخارج طبع و حق الزحمه ترجمه قوانین و تهیه و طبع لایحه قانون مدنی


قانون اجازه اجرای لایحه قانونی مدنی تا موقع اعلام رای قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه


قانون اضافه ماده 538 مکرر به قانون آئین دادرسی مدنی


قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی


قانون اصلاح قانون تاسیس دانشگاه راجع به دانشکده پزشکی


قانون اجازه انتقال انحصارها و شرکت های دولتی به قسمت اقتصادی وزارت دارایی


قانون تصویب قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی


قانون متمم بودجه کل سال 1316 کشور


قانون بودجه سال 1316


قانون اصلاح ماده 208 قانون اصلاح محاکمات جزایی و ماده 57 قانون اصول تشکیلات عدلیه