×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

قانون راجع به متخلفین از اجرای تکالیف مقرره در قانون ثبت احوال


قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون وکالت


قانون اجازه ساختن و نگاهداری لوله حمل نفت به شرکت لوله نفت ایران


قانون اعطای امتیاز نفت قسمتی از شرق و شمال شرق به شرکت نفت آمریک و ایران


قانون تصویب قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان منعقده بین دولت شاهنشاهی و دولت آلمان


قانون مستثنیات گمرکی


قانون تعرفه گمرکی


قانون راجع به محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی


قانون اجازه تادیه مخارج دستگیری دوست محمدخان و کسر مخارج محبوسین نظمیه مرکز و ولایات


قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار


قانون متمم قانون دانشسراها و دانشگاه


قانون اصلاح ماده هفتم بودجه سال 1315 مجلس شورای ملی


قانون متمم بودجه سال 1315 کشوری


قانون بودجه سال 1315


قانون مجازات اتباع خارجه که بدون تذکره یا با تذکره غیر مرتب وارد خاک ایران می شوند


قانون تمدید مدت معینه در ماده سی ام قانون تذکره


قانون الغا ماده دوازده قانون تذکره


قانون بودجه راجع به حقوق تقاعد و انتظار خدمت مستخدمین و وراث مستخدمین وزارت خارجه


قانون راجع به بیست و هفت فقره حقوق تقاعد و حقوق وراث مستخدمین متوفی