×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

قانون اجازه ضرب مسکوکات مسی


قانون اصلاح ماده 213 قانون مجازات عمومی


قانون متمم بودجه کل سال 1319 کشور


قانون بودجه کل سال 1319 کشور


قانون اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی


قانون اجازه تاسیس آموزشگاه های اختصاصی به وزارت پست و تلگراف و تلفن


قانون راجع به موافقتنامه فرهنگی بین دولت ایران و ژاپن


قانون تصویب پیمان دوستی بین دولت شاهنشاهی ایران و امپراطوری ژاپن


قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی


لایحه مربوط به منع احتکار قند و شکر که در کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین رد شده است


آئین نامه اجرای قانون جلوگیری از احتکار


قانون راجع به جلوگیری از احتکار


قانون راجع به جلوگیری از احتکار کالای مورد احتیاج


ماده الحاقی به قانون محاکمات ارتش


قانون راجع به اصلاح ماده پنج قانون آمار و سرشماری


آئین نامه کیفر متخلفین از قوانین و آئین نامه های سرشماری


قانون الغا مالیاتهای صنفی و مالیات سرشماری


قانون سرشماری


قانون مربوط به موافقتنامه ترانزیت بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان


قانون مربوط به قرارداد کمیساران سرحدی (مرزبانان ) بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان